РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 320/2015

Искове по СК

Д.Н.С.,
М.М.Д.

М.М.Д.,
Д.Н.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 12.5.2016г.
Р Е Ш И : ДОПЪЛВА решение №223/07.12-2016г. постановено по гр.дело № 320 по описа за 2015г. на Карнобатски районен съд, КАКТО СЛЕДВА: ОТХВЪРЛЯ насрещен -главен иск, предявен от М.М.Д. с ЕГН ********** ***, в качеството й на майка и законна представителка на малолетно дете Никол Драгомирова Стойчева с ЕГН ********** против Д.Н.С. с ЕГН ********** ***, с който желае съдът да постанови решение, с което да ограничи от родителските права бащата на малолетно дете Никол – Д.Н.С. , тъй като в изключителна опасност здравето на детето.Поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето и възпитанието на малолетното дете, с правно основание чл. 131, ал.1 СК, като неоснователен и недоказан, на основание чл. 250 ГПК. Настоящото решение да се счита за неразделна част от решение №223/07.12-2016г. постановено по гр.дело № 320 по описа за 2015г. на Карнобатски районен съд. Решението да се връчи на страните и може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му . РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

НОХД No 138/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

А.С.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 12.5.2016г.
На осн. чл. 195, ал.1, т.3 предл. първо, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се определя наказание ПЕТ месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода, определено на обвиняемия А.С.С. за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.С.С.
В законна сила от 12.5.2016г.

3

НОХД No 138/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

А.С.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 12.5.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на А.С.С., ЕГН **********, постоянен адрес ***, Бургаска областмярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 100/2015 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
А.С.С.