РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 86/2016

Искове по КТ за отмяна на уволнение

С.Н.Т.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 10.5.2016г.
ПРИЗНАВА на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ уволнението на С.Н.Т. с ЕГН ********** ***, извършено със Заповед № 79/29.01.2016г. на кмета на община Сунгурларе на основание чл. 328, ал.1, т.2, пр.2 КТ за незаконно и ОТМЕНЯ Заповед № 79/29.01.2016г. на кмета на община Сунгурларе. ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл. 344, ал.1, т. 2 КТ С.Н.Т. с ЕГН ********** *** на длъжността, заемана до уволнението- „Младши специалист човешки ресурси“ в Община Сунгурларе. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Н.Т. с ЕГН ********** *** против Община Сунгурларе, ЕИК 000057250, с адрес на управление ул.”Георги Димитров” №2, представлявана от кмета на общината В.П. иск с правно основание чл. 344, ал.1, т.3 КТ да се осъди ответника да й заплати сумата от 3636лв, представляваща обезщетение за оставянето й без работа поради това уволнение. ОСЪЖДА Община Сунгурларе, представлявана от кмета В.П. да заплати на С.Н.Т. с ЕГН ********** сумата от 133.33лв. съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА Община Сунгурларе, представлявана от кмета В.П. да заплати по сметка на районен съд Карнобат сумата 100 лв. представляваща държавна такса за уважените искове. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Община Сунгурларе за присъждане на съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от обявяването му съгласно разпоредбата на чл. 315,ал.2 ГПК.

2

ЧГД No 279/2016

Други ЧГД

Й.З.Д.

 

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 10.5.2016г.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за сключването на граждански брак между непълнолетната Й.З.Д., ЕГН **********, навършила 16-годишна възраст, с постоянен адрес:***, действаща със съгласието на своята майка З.А.Д. с ЕГН **********,***, и пълнолетния А.К.К. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***. НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила от 10.5.2016г.

3

НЧХД No 284/2015

НЧХД

С.Д.Т.

М.Г.И.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Присъда от 10.5.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.Г.И. - родена на ***г***, ЕГН **********, българка, българско и канадско гражданство, омъжена, неосъждана, висше образование, за ВИНОВНА в това, че на 30.06.2015г. в с.Дъбовца, общ.Сунгурларе изрекла унизителни за честта и достойнството на С.Д.Т. с ЕГН ********** *** изрази в нейно присъствие - „крадла“ и „мафиотка“, като обидата е нанесена в качеството й на длъжностно лице-ликвидатор на ЗПКУ „ШЕХОВО“ по повод изпълнение на службата й, поради което и на основание чл. 148, ал.1, т.3, вр. чл. 146, ал.1, вр. чл. 78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание "глоба" в размер на 1000 ( хиляда) лева, като на основание чл. 304 от НПК в ПРИЗНАВА за НЕВИНОВА и я ОПРАВДАВА по квалификацията по чл. 148, ал. 1, т.1 НК- а именно обидата е да нанесена публично, както и по първоначално повдигнатото обвинение за това, че по същото време и по същия начин изрекла унизителен за честта и достойнството на С.Д.Т. с ЕГН ********** израз - „мошеничка“ ОСЪЖДА М.Г.И., със снета по делото самоличност, да заплати на С.Д.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 400лв., представляваща обезщетение за нанесените й неимуществени вреди в резултат на извършено от нея престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.06.2015г. до окончателното й изплащане, като отхвърля иска за горницата над присъдената сума до пълния предявен размер от 2000лв. ОСЪЖДА М.Г.И., със снета по делото самоличност, да заплати на С.Д.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 512лв., представляваща съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА М.Г.И., със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 50лв. представляваща държавна такса за гражданския иск. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от обявяването й пред Бургаски окръжен съд.
М.Г.И.
Мотиви от 13.5.2016г.

4

АНД No 102/2016

По ЗГ и ЗЛОД

А.Д.Б.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 10.5.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 1228/ 29.02.2016 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска,упълномощен със заповед № РД 49-199/16.05.2011 година на Министъра на земеделието и храните,с което на А.Д.Б.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 2000 лева на основание чл.257,ал.1,т.1,във връзка с чл.213,ал.1,т.2 от ЗГ. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено