РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 5.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 952/2015

Издръжка

М.В.Х.

М.Т.Х.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 5.5.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на решение № 28/08.03.2016г. по гражданско дело № 952/2015г. по описа на РС-гр.Карнобат като: ОСЪЖДА М.Т.Х. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на съда сумата от 273,60 лева, представляваща държавна такса.

2

Гражданско дело No 1123/2015

Облигационни искове

С.И.Г. ООД

АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО ЕООД

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 5.5.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА „Аграр село Лозарево“ ЕООД със седалище и адрес на управление –с.Лозарево, ул.Първи май №2, представлявано от управителя Е.А.Р. да заплати на “С.И.Г.“ООД , със седалище и адрес на управление :гр.Сливен ,ул.“Добри Чинтулов“ №16 , представлявано от С.И.С. с ЕГН **********, в качеството си на управител на дружеството чрез адвокат Я.Б.С. *** , с адрес : гр.Карнобат,ул.“Георги Димитров“ № 6, ет.1, офис 3 сумата от 4 579,66 лв./четири хиляди петстотин седемдесет и девет лева и 66 стотинки/, представляваща неплатени суми за наем и аренда за предоставената за ползване на ответника земеделска земя, собственост на “С.И.Г.“ООД по фактури: № 00000080007/04.05-2015г. , № 0000014159/02.12-2014г., № 0000014155/02.12-2014г.и договори за наем, аренда/преаренда, споразумение към договори за наем/аренда на земеделски земи, ведно със сумата от 100,00 лв./сто лева /- неустойка , ведно със законната лихва върху главницата от 4 579,66 лв., начиная от датата на входиране на исковата молба – 22.12-2015г. до окончателното изплащане на сумите, с правно основание чл.2 и сл. от Закона за арендата в земеделието, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД. ОСЪЖДА „Аграр село Лозарево“ ЕООД със седалище и адрес на управление –с.Лозарево, ул.Първи май №2, представлявано от управителя Е.А.Р. да заплати на от “С.И.Г.“ООД , със седалище и адрес на управление :гр.Сливен ,ул.“Добри Чинтулов“ №16 , представлявано от С.И.С. с ЕГН **********, в качеството си на управител на дружеството чрез адвокат Я.Б.С. *** , с адрес : гр.Карнобат,ул.“Георги Димитров“ № 6, ет.1, офис 3 направените по делото разноски в размер на 183,18 лв. / сто осемдесет и три лева и 18 стотинки/, представляваща платена държавна такса за завеждане на иска и 94,50 лв. /деветдесет и четири лева и 50 стотинки/, представляваща платена държавна такса в обезпечително производство, съгласно списък по чл. 80 от ГПК. Неприсъствено решение не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила от 5.5.2016г.

3

НОХД No 130/2016

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

А.К.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 5.5.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на А.К.М., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 99/2016г. по описа на РУ на МВР-гр.Сунгурларе - пр.вх.№ 477/2016г. по описа на Района прокуратура-гр.Карнобат:
А.К.М.
ОТМЕНЯ наложената на А.К.М., ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, от българска народност, не женен, не осъждан, със средно образование, учащ-студент във втори курс в УНСС-гр.София, с месторабота: „Темпо спорт груп“-ЕООД-гр.София- продавач-консултант мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 99/2016г. по описа на РУ на МВР-гр.Сунгурларе - пр.вх.№ 477/2016г. по описа на Района прокуратура-гр.Карнобат:
В законна сила от 13.5.2016г.

4

НОХД No 130/2016

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

А.К.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 5.5.2016г.
А.К.М.
НАЛАГА на обвиняемия А.К.М. за извършеното престъпление, на основание чл.343б, ал.1 във вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на обвиняемия А.К.М. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на обвиняемия А.К.М., на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК, наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА лишаване от право да управлява моторно превозно. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние обвиняемият А.К.М. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 01.05.2016г.
В законна сила от 5.5.2016г.