РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 32/2016

Делби

П.В.Л.

А.В.К.,
А.Л.Г.,
П.Л.Д.,
А.В.Л.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 28.4.2016г.
*РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

НЧХД No 10/2016

НЧХД

Г.Я.И.

П.Т.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Присъда от 28.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Т.Д. - с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, образование средно специално, с постоянен адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 22.03.2015г. в гр.Карнобат, ул.“Петър Берон“ № 24, в двора на училище „Анушка Драгиева“, чрез нанасяне на удар с меч причинил на Г.Я.И., с ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се временно разстройство на здравето, неопасно за живота, а именно: порезна рана по пети пръст, средна фаланга на границата с крайна фаланга,частична лезия /порязване/ на дорзалното /горното/ сухожилие на пръста, поради което и на основание чл.130, ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева. ОСЪЖДА П.Т.Д., със снета по делото самоличност да заплати на Г.Я.И., с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 1000 ( хиляда) лева, представляваща обещетение за нанесените му неимуществени вреди от причинената на 22.03.2015г. лека телесна повреда, ведно със законната лихва от 22.03.2015г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск за разликата над присъдената сума до пълния предявен размер от 5000 лв. ОСЪЖДА П.Т.Д., със снета по делото самоличност, да заплати на Г.Я.И., с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 492.00 /четиристотин и деветдесет и два/ лева, представляваща съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК П.Т.Д., със снета по делото самоличност, да заплатят в полза на държавата по сметка на съда сумата от 50лв, представляваща държавна такса за гражданския иск. След влизане в сила на присъда вещественото доказателство по делото-1бр. метален меч с острие с надпис „440 STAILESS STEEL“ с дръжка и дървен калъф да се върне на подсъдимия. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от обявяването й пред Бургаски окръжен съд.
П.Т.Д.
ПРИЗНАВА подс. П.Т.Д. за ВИНОВЕН в това, че на 22.03.2015г. в гр.Карнобат, ул.“Петър Берон“ № 24, причинил на Г.Я.И., лека телесна повреда, поради което и на основание чл.130, ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.