РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 58/2016

По ЗГ и ЗЛОД

А.А.Г.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 27.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1348 от 22.02.2016г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, в частта, с която на А.А.Г. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от Закон за горите и e постановено отнемане в полза на държавата на вещите предмет на нарушението – 1.5 кубични метра дърва за огрев от дъб и цер. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1348 от 22.02.2016г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, в частта, с която е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението - 1 брой товарен автомобил марка „Фиат Дукато” с рег. № СН 3234 КК ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1349 от 22.02.2016г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, с което на с която на А.А.Г. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от Закон за горите. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.