РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 25.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 255/2016

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Р.Д.К.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 25.4.2016г.
Р Е Ш И : УВАЖАВА искането на АСП - Дирекция “Социално подпомагане” - гр. Карнобат за прекратяване настаняването на малолетната Р.Д.К. , родена на 24.09-2015г. в гр.Бургас, с ЕГН ********** от родители: майка – Ф.С. Михайлова-К. с ЕГН ********** и баща Д.В.К. с ЕГН ********** *** и НА основание чл. 30, ал.1, вр. чл. 29, т.9 от Закона за закрила на детето ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетната Р.Д.К. , родена на 24.09-2015г. в гр.Бургас, с ЕГН ********** от родители: майка – Ф.С. Михайлова-К. с ЕГН ********** и баща Д.В.К. с ЕГН ********** ***. Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок, от връчването му на страните. Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение. Препис от решението да се връчи на АСП - Дирекция “Социално подпомагане“ гр.Карнобат, а на Районен прокурор гр.Карнобат за сведение. РАЙОНЕН СЪДИЯ :