РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 69/2016

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Р.А.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 21.4.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК, налага на осъдения Р. А.К., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 223/2011 г., НОХД 309/2011 г. и НОХД № 61/2016 г. - трите по описа на Районен съд Карнобат, а именно: ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.24 от НК, УВЕЛИЧАВА с ДВА МЕСЕЦА така наложеното на осъдения Р. А.К., ЕГН ********** общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от една година, като така определеното му общо наказание става в размер на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален „строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения Р. А.К., ЕГН ********** най-тежко наказание, увеличено на основание чл.24 от НК с два месеца, или общо в размер на ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС следва да изтърпи в затвор. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК, от определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода, изтърпяното наказание лишаване от свобода по кое да е от горепосочените НОХД за времето от 19.10.2011г. до 19.12.2012г. На основание чл.69, ал.2 от НК, освобождава Р. А.К., ЕГН **********, от изтърпяването на наказанието ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено по НОХД 442/2010г. по описа на РС-Карнобат. Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес. След влизане в сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат и Бюро “Съдимост” при РС Карнобат.
Р.А.К.