РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 48/2014

Облигационни искове

Л.Г.И.П.

К.Г.П.,
Б.С.П.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 20.4.2016г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ дубликат на изгубения изпълнителен лист издаден на 22.05.2015 г. по гр.д. № 48/2014 г. по описа на РС-Карнобат въз основа на постановено по делото определение № 660 от 20.11.2014 г., потвърдено с определение № V-280 от 29.01.2015 г. по Ч.гр.д. № 93/2015 г. по описа на Окръжен съд - Бургас, с който Л.Г.И.-П. с ЕГН ********** *** е осъдена да заплати на К.Г.П. с ЕГН ********** и Б.С.П. с ЕГН **********,*** сумата от 600 лв., представляваща направените от тях разноски по делото.

2

Гражданско дело No 761/2014

Други дела

Т.Т.Ж.,
В.Г.Ч.

ЗК ВИНЕН ГРОЗД 93

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 20.4.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.Т.Ж.,ЕГН-**********,***,и В.Г.Ч.,ЕГН-**********,***,иск против ЗК”Винен грозд 93”,ЕИК : 812113152,със седалище и адрес на управление : село Лозарево,Община Сунгурларе,Област Бургас,за отмяна на взетите решения на общото извънредно събрание за избор на нов председател на кооперацията,респективно-че взетите на това общо събрание решения, проведено на 28.09.2014 година,са незаконосъобразни,противоуставни и нищожни,като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Т.Т.Ж.,ЕГН-**********,***,и В.Г.Ч.,ЕГН-**********,***,да заплатят всеки един от тях на ЗК”Винен грозд 93”,ЕИК : 812113152,със седалище и адрес на управление : село Лозарево,Община Сунгурларе,Област Бургас,направените от нея разноски по делото в размер по на 586.50(петстотин осемдесет и шест лева и петдесет ст.)лева,а на държавата-по 5.00(пет) лева всеки един от двамата,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителни листи,които суми да се приведат по сметката на Районен съд-град Карнобат. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването на преписи от същото на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :