РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1116/2015

Облигационни искове

С.Д.С.

ЕТ Л.П.Д.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 19.4.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска,предявен на основание чл.232,ал.2 от ЗЗД от С.Д.С.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес:***, адвокат Т.П.Т., тел: 0559/2 22 86,против ЕТ„Л.П.Д. ",със седалище и адрес на управление : град Карнобат, ул. „Христо Смирненски" № 19, представляван от Л.П.Д., ЕГН - ********** –управител,за сумата в размер на 200.00 (двеста) лева - главница, представляваща наем за месец октомври 2015 година,съгласно договор за наем от 01.11.2014 година,законната лихва върху същата сума (главницата),считано от датата на подаване на исковата молба-21.12.2015 година, до окончателното й изплащане,както и за заплащане на направените по делото разноски. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

ЧГД No 240/2016

Други ЧГД

М.М.С.

 

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 19.4.2016г.
НЕ ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ (ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО) за сключването на граждански брак между непълнолетната М.М.С., ЕГН **********,поС.ен адрес-***, ненавършила шестнадесетгодишна възраст и пълнолетния С.Х.А., ЕГН-**********. НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 240/2016 г. по описа на КРС и внася същото в архива.
В законна сила от 19.4.2016г.