РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 14.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 764/2015

Искове по СК

С.А.А.

К.П.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 14.4.2016г.
НА ОСН. ЧЛ. 233 ОТ ГПК ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО, КОЕТО ДА СЕ ВНЕСЕ В АРХИВ.

2

Гражданско дело No 166/2016

Дела по Закона срещу домашното насилие

Р.Н.К.

Н.Р.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 14.4.2016г.
На основание чл.234 от ГПК ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която се налагат на Н.Р.К., ЕГН ********** *** следните мерки за защита срещу извършеното от него домашно насилие, а именно: 1. ЗАДЪЛЖАВА Н.Р.К., ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Г.В.К., ЕГН ********** и детето Р.Н.К., ЕГН-**********. 2. ЗАБРАНЯВА на Н.Р.К., ЕГН ********** *** да приближава жилището обитавано от Г.В.К., ЕГН ********** и детето Р.Н.К., ЕГН-**********, находящо се в гр.Карнобат, ул.***, което жилище се намира в гараж-фризьорски салон за срок от шест месеца. 3. ЗАБРАНЯВА на Н.Р.К., ЕГН ********** *** да приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице – Г.В.К., ЕГН ********** и детето Р.Н.К., ЕГН-********** за срок шест месеца. ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД за защита на пострадалата Г.В.К., ЕГН **********,***, като налага следните мерки за защита на същата срещу Н.Р.К., ЕГН ********** ***, по силата на която: 1. ЗАДЪЛЖАВА Н.Р.К., ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Г.В.К., ЕГН ********** и детето Р.Н.К., ЕГН-**********. 2. ЗАБРАНЯВА на Н.Р.К., ЕГН ********** *** да приближава жилището обитавано от Г.В.К., ЕГН ********** и детето Р.Н.К., ЕГН-**********, находящо се в гр.Карнобат, ул.***, което жилище се намира в гараж-фризьорски салон за срок от шест месеца. 3. ЗАБРАНЯВА на Н.Р.К., ЕГН ********** *** да приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице – Г.В.К., ЕГН ********** и детето Р.Н.К., ЕГН-********** за срок шест месеца. Настоящата заповед да се връчи на страните по делото Г.В.К., ЕГН **********,*** и Н.Р.К., ЕГН ********** ***, както и на РУ „Полиция” гр. Карнобат. ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати съответно на началника на РУ „Полиция” гр. Карнобат, за сведение и изпълнение, като уведомява същия за изпълнение на задълженията му по чл.21 от Закона за защита от домашното насилие. НА ОСНОВАНИЕ чл. 16, ал.2 от Закона за защита от домашното насилие ПРЕДУПРЕЖДАВА Н.Р.К., ЕГН ********** *** за последиците от неизпълнението му на тази заповед за защита по чл. 21, ал. 2 от Закона за защита от домашното насилие, че при неизпълнение на тази заповед на съда същият ще бъде задържан от полицейските органи за което незабавно ще бъде уведомена Районна прокуратура – Карнобат. ОСЪЖДА Н.Р.К., ЕГН ********** *** да заплати на Държавата държавна такса в размер на 30.00 /тридесет/ лева, както и сумата от 5 /пет/ лева за издаване на всеки изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметка на КРС. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 166/2016 г. по описа на КРС. Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред ОС - Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила от 22.4.2016г.

3

НОХД No 115/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

И.А.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 14.4.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на И.А.К., ЕГН-**********, постоянен адрес *** мярка за неотклонение „Подписка" по ДП № 356/ 2015 г. по описа на РУ „Полиция” - гр.Сунгурларе. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
И.А.К.
В законна сила от 22.4.2016г.

4

НОХД No 115/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

И.А.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 14.4.2016г.
На основание чл. 197, ал. 1, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ – предл. „първо“ от НК наказание ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** Врачански № 24, община Сунгурларе, област Бургас за срок от ТРИ ГОДИНИ, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; - безвъзмезден труд в полза на обществото 300 часа годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ.
И.А.К.
В законна сила от 14.4.2016г.