РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 125/2016

Други дела

А.И.Д.,
И.И.М.,
Ж.С.Й.,
С.Й.Й.

 

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 12.4.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА за установено по отношение на Община-град Карнобат,че Г.М. Т.,роден на *** *** е починал на 23.09.1923 година в село Деветинци,Община Карнобат,Област Бургас. ПРЕПИС от решението след влизането му в законна сила да се изпрати на Община-град Карнобат за съставяване на акт за смърт на Г.М. Т.. Настоящото решение подлежи на обжалване в двуседмичен срок,считано от днес за молителя и районния прокурор и от съобщаването му на заинтересованото учреждение Община-град Карнобат пред Бургаския окръжен съд. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

АНД No 71/2016

Административни дела

ЕТ "П.Д.- Д.Б."

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 12.4.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № КХ 07/01.02.2016 година на директора на ОДБХ-град Бургас,с което на жалбоподателя ЕТ „Плам Дан-Д.Б.”,ЕИК-201597874,със седалище и адрес на управление : град Карнобат,Област Бургас,ул.”Боримечка” № 15,представлявано от Д.Д.Б., ЕГН-**********,е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.48,ал.2 от ЗХр. във връзка с извършеното от нея нарушение на чл.15,ал.2 също от ЗХр. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено