РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 158/2016

Развод по взаимно съгласие

Е.Д.Ч.,
Д.Н.Ч.

 

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 8.4.2016г.
В законна сила от 8.4.2016г.