РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 4.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 950/2015

Искове по СК

И.А.Х.

С.Д.М.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 4.4.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата А.И. Х. с ЕГН ********** и А.И. Х. с ЕГН ********** на бащата И.А.Х. с ЕГН ********** *** до настъпване на обстоятелства, налагащи изменение или прекратяване на тази мярка. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 59, ал.7 СК децата А.И. Х. с ЕГН ********** и А.И. Х. с ЕГН********** да живеят при техния дядо А.А. Х. с ЕГН ********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката С.Д.М. с ЕГН ********** с децата А.И. Х. с ЕГН ********** и А.И. Х. с ЕГН********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. на съботния ден до 16ч. на неделния ден, един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, както и 5 дни през пролетната ваканция и 5 дни през коледната ваканция. ОСЪЖДА С.Д.М. с ЕГН ********** *** да заплаща на И.А.Х. с ЕГН ********** в качеството му на баща и законен представител на децата А.И. Х. с ЕГН ********** и А.И. Х. с ЕГН********** ежемесечна издръжка в размер на по 105лв. за всяко едно от децата, считано от 24.11.2015г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване ОСЪЖДА С.Д.М. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС Карнобат сумата от 302.40лв, представляващи държавни такси за предявените искове. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза на А.И. Х. с ЕГН ********** и А.И. Х. с ЕГН********** издръжка. Решението, в частта относно допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок, а в останалата си част в двуседмичен срок от връчването му на страните.

2

АНД No 28/2016

Административни дела

А.С.Ч.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 4.4.2016г.
НП-отменено
В законна сила от 21.4.2016г.