РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 30.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 424/2015

Административни дела

Б.П.К.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"КД-ДАИ" ГР.БУРГАС

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 30.3.2016г.
Решение № 46 /30.3.2016 по АНД № 424/2015г. е изготвено и ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22- 0000497 от 20.10.2015 г. на Началника на областен отдел АА гр. Бургас което е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 211672 от 10.10.2015 година само в частта му с която с това наказателно постановление на Б.П.К. с ЕГН ***** с адрес *** и с адрес за кореспонденция на същия – обл. Варна с. Кеменар ул. Любен Каравелов за адм. нарушение по чл. 147 ал.3 т.4 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание на основание чл. 181 т.1 от ЗДП – глоба в размер на 50 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО , като в останалата му част с която на Б.П. К. за деяния извършени на дата - 10.10.2015 г. , а именно : за извършено адм. нарушение на разпоредбата на чл. 89 т. 7 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на основание чл. 93 ал.1 т.1от Закона за автомобилните превози му е наложено адм. наказание – глоба в размер на 1 500 лв. , 2. за извършено адм. нарушение на разпоредбата на чл. 89 т.11 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на основание чл. 93 ал. 2 от Закона за автомобилните превози му е наложено адм. наказание – глоба в размер на 500 лв. и 3. за адм. нарушение на разпоредбата на чл. 100 ал.1 т.1 от ЗДП на основание чл. 183 ал.1 т.1 от ЗДП му е наложено адм. наказание – глоба в размер на 10 лв., като законосъобразно .
В законна сила от 27.4.2016г.

2

НОХД No 57/2016

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

К.А.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 30.3.2016г.
Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото – 1 бр. нож с черно- бяла дръжка, с обща дължина 22 см и дължина на острието 13 см., 3 бр. гилзи от огнестрелно оръжие, намиращи се на съхранение при домакина в РУ на МВР-гр.Карнобат, послужило за извършване на престъплението, поради което О П Р Е Д Е Л И : № На основание чл.53, ал.1, б. “а” от НК отнема в полза на държавата вещта послужила за извършване на престъплението, а именно - 1 бр. нож с черно- бяла дръжка, с обща дължина 22 см и дължина на острието 13 см., намиращ се на съхранение при домакина в РУ на МВР-гр.Карнобат да се унищожени като вещ без стойност. Веществените доказателства 3 бр. гилзи от огнестрелно оръжие да се върнат на началника на РУП-Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдебни заседатели: 1. 2. Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение. Като взе предвид, че на К.А.М., ЕГН ********** е наложено наказание лишаване от свобода което не е отложено по чл.66, ал.1 от НК, на основание чл. 309, ал. 2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : № ПОТВЪРЖДАВА наложената на К.А.М., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство 282 ЗМ-564/2015г. по описа на РУ на МВР - гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдебни заседатели: 1. 2.
К.А.М.
В законна сила от 7.4.2016г.

3

НОХД No 57/2016

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

К.А.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 30.3.2016г.
На основание чл.269, ал.1 от НК, на основание чл. 54 от НК, НАЛАГА на подсъдимия К.А.М., ЕГН ********** наказание 11 /единадесет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване на наложеното наказание на подс. К.А.М., ЕГН **********, което на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да се изтърпи в затвор.
К.А.М.
В законна сила от 30.3.2016г.