РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1017/2015

Облигационни искове

РОСАГРОФОНД ООД - СЛИВЕН

АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО ЕООД

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 29.3.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА „АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО" ЕООД,ЕИК : 147131616,със седалище и адрес на управление: село Лозарево,Община Сунгурларе, Област Бургас,ул.„Първи май” № 2,представлявано от управителя си Е.А.Р.,да заплати на „РОСАГРОФОНД"ООД,ЕИК : 200729272,със седалище и адрес на управление : град Сливен, ул. „Георги Гюлмезов" № 7, представлявано от С.И.С.,ЕГН - **********,в качеството си на управител,чрез адвокат Я.С.,***,със съдебен адрес:***,офис 3,сумата 2495,15 (две хиляди четиристотин деветдесет и пет лева и петнадесет ст.) лева,представляваща неизплатени суми за наем и аренда за предоставената за ползване земеделска земя, собственост на „Росагрофонд" ООД по фактури № 0000080002/04.05.2015 година, № 0000080063/06.11.2015 година и № 0000003352/28.08.2014 година, договори за наем,аренда, преаренда, споразумение към договори за наем / аренда на земеделски земи, заедно със сумата в размер на 100,00(сто) лева неустойка, ведно със законната лихва от датата на входиране на исковата молба 03.12.2015 година до окончателното изплащане на сумите, включително и тези направени в обезпечителното производство по ч.гр.д. № 4583/2015 година по описа на Районен съд-град Сливен чрез налагане на запор върху банковата сметка на длъжника в „Първа инвестиционна банка" АД в размер на 90,00(деветдесет) лева. ОСЪЖДА „АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО" ЕООД,ЕИК : 147131616,със седалище и адрес на управление: село Лозарево,Община Сунгурларе, Област Бургас,ул.„Първи май” № 2,представлявано от управителя си Е.А.Р.,да заплати на „РОСАГРОФОНД"ООД,ЕИК : 200729272,със седалище и адрес на управление : град Сливен, ул. „Георги Гюлмезов" № 7, представлявано от С.И.С.,ЕГН - **********,в качеството си на управител,чрез адвокат Я.С.,***,със съдебен адрес:***,офис 3,направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 693.81(шестотин деветдесет и три лева и осемдесет и една ст.) лева,както и сумата 5(пет) лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. Настоящото решение на основание чл.239,ал.4 от ГПК не подлежи на обжалване. Преписи от същото да бъдат връчени на страните,като на ответната страна бъде съобщено,че в едномесечен срок от връчването на преписа на основание чл.240 от ГПК може да поиска отмяна на решението от Бургаския окръжен съд или може да предяви с иск същото право или да го оспори,когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да й бъдат известни при решаването му или с които не е могла да се снабди своевременно. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила от 29.3.2016г.