РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 165/2016

Съдебни поръчки

BEZIRKSGERICHT SCHWAZ

SELEI 2014 EOOD / СЕЛЕЙ 2014 ЕООД

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 28.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 165/2016 година по описа на Районен съд-град Карнобат. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение за невръчване по формуляр-образец, посочен в приложение I от Регламент (ЕО) № 1393/2007. ВРЪЩА на предаващия орган– Bezirksgericht Schwaz,”Ludwig-Penz-Schtrase” 13,6130 Schwaz,Австрия,молбата и приложеният към нея документ, ведно с уведомление за връщане, съставено съгласно формуляра - образец, установен в приложение I по Регламент (ЕО) № 1393/2007 година на Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, поради неспазване на формалното изискване за попълване на документа за връчване на документи по формуляра-образец,установен в приложение I,на правилния език - български, английски или френски език. Определението не подлежи на обжалване.

2

НОХД No 23/2016

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

К.П.К.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 28.3.2016г.
ИЗВЪРШВА тълкуване по реда на чл. 414, ал.1, т. 1 НПК , като в протоколно определене от 29.01.2016 г., постановено по НОХД № 23/2016 година по описа на Районен съд гр. Карнобат, в диспозитива на същото на страница 5 /пета/, в изречение първо от долу на горе ЕГН на обвиняемия К.П.К. ДА СЕ ЧЕТЕ ЕГН **********.
К.П.К.
В законна сила от 28.3.2016г.

3

НЧХД No 78/2016

НЧХД

С.П.Я.

Е.Б.Т.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Разпореждане от 28.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по НЧХД №78/2016г. по описа на КРС. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок от получаване на съобщението пред Окръжен съд-Бургас. ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати на страните.