РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1068/2015

Облигационни искове

К.И.Я.

К.В.Й.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 22.3.2016г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ реалното ползване между К.И.Я., ЕГН–**********,***,действаща чрез представителя си по пълномощие адвокат Д.Д.В.,БАК,с адрес *** и адрес за призоваване : град Карнобат, ул.„Георги Димитров” № 6, адвокат Д.Д.В.- собственик на недвижим имот, находящ се в град Карнобат,Област Бургас,ул.„Патриарх Евтимий” бл.14, вх.А,ет.l,ап.2 ,а именно : самостоятелен обект във вход II/ втори/ на жилищна сграда- блок № 14(четиринадесети) на ул.„Патриарх Евтимий”№ 27 А, който самостоятелен обект представлява жилище-апартамент № 3(трети) ,на първия етаж със застроена площ 101.59 квадратни метра(сто и един цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра),състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня,тоалетна и антре с две тераси ,едната тераса е към дневната,която дневна е разположена в лявата страна на апартамента и тази тераса е южна и е обща със едната спалня,а друга тераса е северна и е към кухнята,разположена в дясната страна на апартамента при граници на апартамента: изток-външен зид, запад-външен зид,север-апартамент на А. Москов, юг- апартамент на К Чанев,отдолу-избени помещения ,отгоре- апартамент на Р. Костадинов,заедно с принадлежащото му в същия вход на жилищната сграда блок- избено помещение № 10 ( десет) с полезна площ от 6.00 квадратни метра,при граници на избеното помещение : изток- избено помещение на М. Стефанов,запад-избено помещение на Д. Тодоров,север-външен зид,юг-коридор,заедно с 3.47% ( три цяло четиридесет и седем стотни процента) идеални части от правото на строеж върху терена на който е построена жилищната сграда-блок ,образуващ УПИ № I-ви в квартал № 50 съгласно застроителния и регулационен( подробен-устройствен) план на град Карнобат и К.В.Й.,ЕГН-********** ***-ползвател на 4/6 идеални части от него,съгласно първия вариант от заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза,което заключение представлява неразделна част от настоящото решение,като на ответницата К.В.Й. се предостави за ползване дневната- 3.45х5.00 на югозапад с площ от 17.25 кв.м.,1/2 идеална част от тераса към дневната, равняваща се на 3.65 кв.м.,спалнята-3.45х3.50-север – 12.08 кв.м.,или общо 32.98 кв.м.,при общо ползване на коридора,банята,тоалетната,кухнята и терасата към кухнята,а на ищцата К.И.Я. се предостави за ползване спалнята – 3.45х5.00 – югоизток – с площ от 17.25 кв.м.,1/2 идеална част от терасата към югоизточната спалня,равняваща се на 3.65 кв.м.,или общо 20.90 кв.м., при общо ползване на коридора,банята,тоалетната,кухнята и терасата към кухнята. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :