РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 18.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 859/2015

Други дела

С.В.Т.

ПК "СЕЯЛКА"

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 18.3.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразни и противоуставни решенията, взети от Общото събрание на ПК „Сеялка”,ЕИК : 000034586,със седалище и адрес на управление : село Лозарево,Община Сунгурларе,Област Бургас, представлявана от Люцкан Кънчев Маджаров-председател, проведено на 07.10.2015 година. ОСЪЖДА ПК „Сеялка”,ЕИК : 000034586,със седалище и адрес на управление : село Лозарево,Община Сунгурларе,Област Бургас, представлявана от Люцкан Кънчев Маджаров-председател,да заплати държавна такса в размер на 50.00 лева,както и сумата 5.00 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,които суми следва да бъдат преведени по сметката на Районен съд-град Карнобат. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването на преписи от същото на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

АНД No 13/2016

Административни дела

Н.М.Н.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 18.3.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №108 от 19.08.2015г. на началника на РУП Сунгурларе, с коeто на Н.М.Н. с ЕГН ********** *** на основание чл.185,ал.1 ЗОБВВПИ му е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

3

АНД No 45/2016

По ЗД по пътищата

Г.Х.Х.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 18.3.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0454-000024 от 08.02.2016г. на началник РУП Сунгурларе, с коeто на Г.Х.Х. с ЕГН ********** *** на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от девет месеца, а на основание чл. 183, ал.1,т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. ОСЪЖДА Г.Х.Х. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд- Карнобат сумата от 10лева, представляваща разноски по делото Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.