РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 661/2000

Делби

Р.А.Г.,
Т.А.А.,
И.И.Б.,
М.Д.Д.,
М.Д.Ч.,
М.Р.Т.,
Г.М.К.,
Д.С.А.,
П.Х.С.,
С.Х.А.,
Д.К.Д.,
К.К.Д.,
В.П.А.,
А.Д.А.,
Д.Д.А.,
П.Д.А.,
М.Б.Б.,
М.Х.Б.,
Х.Т.Б.,
М.Ю.Н.,
Р.З.Т.,
Ж.З.Т.,
Ф.З.Т.,
М.Ф.Т.,
М.Х.Г.,
М.Д.И.,
Д.Д.Н.,
Е.Д.Д.

Д.М.З.,
Е.М.Н.,
К.И.Т.,
П.Т.Т.,
И.Т.Т.,
Т.И.Т.,
В.И.М.,
С.И.М.,
Р.И.Д.,
Р.И.Р.,
М.И.Д.,
Т.И.Т.,
М.С.Т.Т.,
В.С.В.,
Я.Т.Т.,
Т.С.С.,
М.С.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 17.3.2016г.
ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на В.П.А. с ЕГН ********** ***, А.Д.А. с ЕГН ********** ***, Д.Д.А. с ЕГН ********** *** и П.Д.А. с ЕГН ********** ***, в качеството им на наследници на Д.А.А., следният недвижим имот, находящ се в землището на село Железник, общ. Карнобат, обл. Бургаска: 1. Полска култура – 4.000 декара, четвърта категория, находяща в м. Мекишлика, част от имот № 012153, образуваща нов имот № 012219, който дял има пазарна стойност 640 лева

2

Гражданско дело No 56/2016

Развод по взаимно съгласие

М.П.Д.М.,
М.С.М.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 17.3.2016г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.П.Д. - М., ЕГН **********,*** и М.С.М., с ЕГН **********,***, за който е съставен акт граждански брак № 0139 от 13.12.1992 г. от Община –Карнобат, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.П.Д. - М., ЕГН **********,*** и М.С.М., с ЕГН **********,*** споразумение по чл. 51 от СК, както следва: ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕТЕТО: Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете В. М.М., ЕГН **********, роден на *** г. в гр.Бургас се предоставят на майката М.П.Д.-М., ЕГН **********. Местожителството на детето В. М.М., ЕГН **********, е местожителството на майката М.П.Д.-М., ЕГН **********. Страните се съгласяват режимът на лични контакти на бащата М.С.М. с детето В. М.М., както следва: - всяка първа и трета седмица от месеца от 19.00 часа в петък до 12,00 часа в неделя; - да взема детето при себе си първите пет дни от времето, определено за пролетна ваканция, както и един месец през лятото, когато майката не в законен платен годишен отпуск; - да взема детето при себе си за коледните празници всяка четна календарна година и за новогодишните празници – всяка нечетна календарна година; - да взема детето при себе си в неделя на Великден от 10.00 до 18.00 часа всяка четна календарна година. ИЗДРЪЖКАТА НА ДЕТЕТО: Страните се съгласяват бащата М.С.М. да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете В. М.М., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.П.Д. - М., ЕГН **********, в размер на 110,00 (сто и десет) лева, считано от датата на подаване на молбата за развод по взаимно съгласие-03.02.2016г., до възникване на причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище, находящо се в град Карнобат, бул. Москва” № 181, вх. 1, ет. 6, се предоставя за ползване на двамата съпрузи, като М.П.Д., ще ползва южната стая от апартамента, а М.С.М., ще ползва северната стая, като санитарния възел и кухнята ще се ползват съвместно от двамата. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг, тъй като са работоспособни. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: След прекратяване на брака, съпругата М.П.Д. – М. ще носи предбрачното си си фамилно име Д. и занапред ще се именува М.П.Д.. ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО: Разноските по делото се поемат по равно от молителите. ОСЪЖДА М.С.М., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС допълнителна държавна такса от 20лв. за допускане на развода, държавна такса в размер на 79.20 лв. върху уговорената със споразумението издръжка на малолетното дете. ОСЪЖДА М.П.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС допълнителна държавна такса от 20лв. за допускане на развода. На основание чл. 330, ал. 5 от ГПК решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.3.2016г.

3

АНД No 11/2016

Административни дела

ФОРМУЛА - 2 - ЕООД ГРАД КАРНОБАТ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР. БУРГАС

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 17.3.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000577/7.12.2015 година на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Бургас, с което на „Формула-2" ЕООД ЕИК: 102613145 със седалище и адрес на управление в град Карнобат, Промишлена зона „Север", ул. „Седемнадесета" № 1, на основание чл. 99, предложение „четвърто“ ЗАвПр е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000.00 лв. за нарушение на чл. 25 от Наредба № 11 от 31.10.2002 година на МТС, като незаконосъобразно.

4

НОХД No 60/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Д.Х.Х.,
М.Б.А.,
А.П.Х.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 17.3.2016г.
Д.Х.Х.
На осн.чл.197 т.3 вр.чл. 195, ал.1, т. 3, предл. „ първо “, т. 4, предл. „ второ “ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК чл. 55, ал. 1,т.2 буква „ б ” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задълж. регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от шест месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
М.Б.А.
На осн.чл.197 т.3 вр.чл. 195, ал.1, т. 3, предл. „ първо “, т. 4, предл. „ второ “ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, чл. 55, ал. 1,т.2 буква „ б ” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от шест месеца; • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;
А.П.Х.
На осн.чл.197 т.3 вр.чл. 195, ал.1, т. 3, предл. „ първо “, т. 4, предл. „ второ “ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, чл. 55, ал. 1,т.2 буква „ б ” от НК, се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от шест месеца; • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;
В законна сила от 17.3.2016г.