РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 25/2016

По ЗД по пътищата

С.И.Г.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.3.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 15-0454-000272/01.10.2015 година на началника на РУП към ОДМВР Бургас,РУ на МВР-град Сунгурларе,с което на С.И.Г.,ЕГН- **********,***,е наложено наказание на основание чл.183, ал.1, т.1,предложение 1-во от ЗДвП –глоба в размер на 10 лева за нарушение разпоредбата на чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП,на основание чл.183,ал.1, т.1, предложение 2-ро-глоба в размер на 10 лева за нарушение разпоредбата на чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП,на основание чл.183,ал.1,т.1,предложение 3-то –глоба в размер на 10 лева за нарушение разпоредбата на чл.100,ал.1,т.2 от ЗДвП и на основание чл.174,ал.3 от ЗДвП – глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение разпоредбата на чл.174,ал.3 също от ЗДвП. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено