Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 38 / 12.3.2016г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На четвърти  февруари  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                                 Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                     2..........................................

 

 

Секретар ………………Д.Е. …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н Х дело номер.......7...........по описа за...............2016................година

          Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от Зива ЕООД гр. Бургас чрез законния му представител – С.З. действащ в качеството му на управител на дружеството  против наказателно постановление №  297 от 09.11.2015  година  на Началника  на Митница Бургас с което на горепосочения жалбоподател  за извършено  административно нарушение по чл.  73б ал. 8  от Закона за акцизите и данъчните складове / ЗАДС /  е   наложено административно наказание имуществена санкция    в размер на  500  лв. на основание чл. 126а ал.1 от ЗАДС.

          Жалбоподателят посочен по- горе      е останал недоволен от така наложеното му административно наказание , като същият   в жалбата си твърди , че не е извършил съответното административно нарушение  за което   му е   наложено и съответното административно наказание с горепосоченото наказателно постановление  и затова   моли съдът да отмени  така обжалваното от него наказателно постановление .

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован  ,  се явява лично неговия законен представител който поддържа жалбата си  и иска нейното уважаване изцяло респ. отмяна на процесното наказателно постановление.В допълнителна молба същият навежда ново основание за сочена от него незаконосъобразност на наказателното постановление  и това е че съответния АУАН въз основа на което е издадено процесното наказателно постановление се явявал незаконен поради това, че не бил издаден в срока по чл. 34 ал.1 от ЗАНН , която незаконосъобразност влечала и съответна незаконосъобразност на наказателното постановление и същото следвало да бъде отменено изцяло. 

          За административнонаказващия орган редовно призован    се явява неговия процесуален представител в съдебно заседание , като същият       взема категорично становище по  така подадената срещу издаденото наказателно постановление жалба, като счита същата за неоснователна и моли съда да я отхвърли като такава .      

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

          Обжалваното от жалбоподателя Зива ЕООД гр. Бургас    наказателно постановление № 297 от 09.11.2015  година  на Началника на Митница   Бургас   е издадено въз основа на АУАН №  205 от 18.05.2015 година  който констатира за  извършено административно нарушение от жалбоподателя на дата 17.02.2015   година което се изразява в следното , че  на горепосочената дата в11.00 часа   при извършена проверка пред портала „ Превозни средства „ на данъчен склад BGNCA00018001 в село Церковски , Община Карнобат  на „ ВИН. С. ИНДУСТРИЙС „ ООД от страна на старши митнически инспектор  Емилия Кехайова  и старши полицай Кирил Христов на товарен автомобил  с рег. № А 35 71 МА / А 16 08 ЕК който превозвал  акцизна стока – вино  под режим на „ отложено плащане на акциз „ се установило , че същата е придружавана от  съответните издадени затова експедиционна бележка  и наряд за работа  предоставени от шофьора на  товарния автомобил Стоян Иванов Аладжов , но същото дружество  не е представило нужния задължителен документ- хартиено копие  на регистриран  електронен административен документ или  друг търговски документ съдържащ цялата информация от електронния административен документ, в който ясно е посочен уникалният административен референтен код и който е следвало да бъде даден от изпращача на стоката на  това дружество – превозвач и който следва да бъде предоставен по всяко време на движение на компетентните затова органи  с което негово виновно извършено деяние е нарушил разпоредбата на чл.73б ал. 8 от ЗАДС, като затова му е    наложено административно наказание имуществена санкция    в минимален размер от  500 лв. на основание чл.  126а ал.1 от ЗАДС.

          Видно от събраните по делото доказателства - показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел М.И., както и от приложените писмени доказателства по адм. нак. преписка – протокол за извършена проверка  № А 427 от 17.02.2015 г. , писмено обяснение  и наряд за работа   може да се установи по категоричен начин, че жалбоподателят  е извършил приписваното му административно нарушение , описано в съставения АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление .По делото не се събраха никакви други доказателства доказващи твърденията на жалбоподателя, че той не е извършител на адм. нарушение. По този начин съдът установи , че по  делото не се събраха никакви доказателства в противна насока , че жалбоподателят не е извършител на процесното адм. нарушение   , нещо повече , събраха се само и единствено доказателства , че  жалбоподател е извършител на същото адм. нарушение ,  за което правилно и законосъобразно  му е  наложено и горепосоченото административно наказание. Тука следва да се посочи, че АУАН е съставен в присъствието на нарушителя, което той не  оспорва , като съдът не възприема като доказано възражението на жалбоподателя , че този АУАН е съставен извън срока по чл. 34 ал.1 от ЗАНН тъй като съгласно протокол № 32 – 87863 от 15.05.2015 г. същият е поканен да се яви на същата дата или на 18.05.2015 г. за да му бъде съставен процесния АУАН , който е съставен на последната дата  при изпълнение на разпоредбата на чл. 183 ал.4 от НПК.Следователно  съдът намира, че процесния АУАН е правилно и валидно съставен при спазването на условията и сроковете на чл. 34 ал.1 от ЗАНН  и чл. 36 и сл. от ЗАНН  .  В този смисъл  съдът намира, че  обжалваното наказателно постановление  и съответния АУАН не нарушават процесуалните разпоредби  на чл.36 и сл.  от ЗАНН вкл. и чл. 42 от ЗАНН и чл. 52 и сл. от ЗАНН тъй като в тях точно е посочено извършеното адм. нарушение , обстоятелствата при които то е извършено, това , че жалбоподателят е негов извършител  и са приложени достатъчно доказателства , които го потвърждават и затова и съдът намира , че не е нарушена от адм. наказващия орган материалните разпоредби на ЗАДС   и респективно процесуалните  разпоредби на  ЗАНН   и в случая и наказателното постановление се явява напълно законосъобразно и правилно .Тука следва да се спомене, че адм. наказващия орган и актосъставителя на АУАН са описали точно извършеното от жалбоподателя адм. нарушение , по смисъла на  самия материален закон – разпоредбата на чл. 73б ал.8 от ЗАДС  . Не се установиха никакви нарушения твърдяни от жалбоподателя в същите актове- АУАН и НП и съдът намира, че същите са издадени в изпълнение на ЗАНН , като същите са издадени и в изпълнение и то точно на материалния закон- ЗАДС.По този начин съдът намира, че не са налице нарушения на процесуалния закон при осъществяването на цялото адм. наказателно производство , както и не са налице нарушения и на материалния закон - ЗАДС.

В случая съдът намира, че е установено по един несъмнен и категоричен начин , че жалбоподателят е  извършил горепосоченото адм. нарушение   и           за  което напълно  правилно на същият  жалбоподател  му е   наложено административно наказание за същото  извършено от него административно нарушение – имуществена санкция в  минималния  размер предвиден в чл. 126а ал.1 от ЗАДС , а именно –в размер на 500 лв.  , поради което същото наказателно постановление като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено изцяло.

           

          Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                           

 

Р       Е      Ш        И       :

         

         

          ПОТВЪРЖДАВА изцяло  наказателно постановление № 297    от 09.11.2015  година  на Началника на Митница Бургас   с което на ЗИВА ЕООД с ЕИК 147076828 със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Странджа планина № 20 вх. Б ет.12 ап. 23  , представлявано от С.З.З. с ЕГН ********** – управител , за извършено  административно нарушение  на дата 17.02.2015  г. на  разпоредбата на чл.73б ал.8 от ЗАДС  му е    наложено административно наказание имуществена санкция     в размер на 500 лв. на основание чл.126а ал.1 от ЗАДС  , като напълно законосъобразно.

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: