РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 11.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 771/2015

Изменение на издръжка

В.Н.А.

Н.С.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 11.3.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.А. с ЕГН ********** *** , със съдебен адрес ***- адвокат С.Н. *** против Н.С.А. с ЕГН ********** *** , с която желае съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да заплаща издръжка в размер на 100лв./сто /лева месечно, считано от датата на завеждане на исковата молба до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, с правно основание чл. 144 от СК, вр.чл.86, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.310 и сл. от ГПК, като неоснователен и недоказан. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 2-седмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

НОХД No 67/2016

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

И.Г.И.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 11.3.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 53, ал. 2, буква „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата – 1 бр. едноцевна, гладкоцевна, сгъваема пушка марка SARALLAR – турско фабрично изработена със сериен № Н 27 на цевта и на главата, кал.12, боеприпаси – 1 бр. боеприпас с месингова гилза с дължина 70 мм, с надпис на венеца 12 82 USSR, снаряден с тапа хартиена предназначена за ловни гладкоцевни пушки кал.12 Х 70: 1 бр. боеприпас с желязна корозирала гилза с не стрелял капсул с размери дължина 57 мм, надпис на венеца 44 -46 edg, с отрязан проектил в дъното на гилзата, кал. 7.92 Х 57 „Маузер“: 1 бр. боеприпас с желязна корозирала гилза, с дължина 57 мм, с не стрелял капсул, , с отрязан проектил с надпис на венеца28 39 Р154, кал. 7.92 Х 57 „Маузер“: 1 бр. боеприпас с желязна месингова гилза и не стрелян капсул с дължина 57 мм, с проектил с надпис на венеца 1837Р249, кал. 7.92 Х 57 „Маузер“: 1 бр. боеприпас с желязна корозирала гилза с не стрелян капсул с дължина 57 мм, надпис на венеца 32 44St, с проектил кал. 7.92 Х 57 „Маузер“: 1 бр. месингова гилза с дължина 7 см, с нестрелян капсул с надпис на венеца USSR12 82, производство на бившия СССР, предназначена за стрелба с ловни гладкоцевни пушки, кал.12: 8 бр. ловни боеприпаси със сини пластмасови гилзи кал.12/70мм, марка „NOBEL SPORT“ заводски снарядени със сачми № 13/0: 2 бр. ловни боеприпаси със сини пластмасови гилзи, марка „ARSENAL“ кал.12х70мм, заводски снарядени със сачми № 8/0 и №3: 4 бр. ловни боеприпаси с черни пластмасови гилзи, марка „ARSENAL“ калибър 12/70мм, заводски снарядени със сачми № 13/0: 1 бр. ловен боеприпас с черна пластмасова гилза с надпис NIKE, марка „В&Р“ кал.12/70, заводски снаряден със сачми №3 : 4 бр. ловни боеприпаси с бели пластмасови гилзи и не стрелян капсул, калибър 12х70, марка „СONDOR“, заводски снаряден със сачми №13/0, които се намират на съхранение при служител КОС в РУ на МВР Карнобат. Вещественото доказателство - 1 бр. косъм /обект № 2/, иззет от приклад на ловна пушка да остане приложен към делото.
И.Г.И.
В законна сила от 19.3.2016г.

3

НОХД No 67/2016

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

И.Г.И.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 11.3.2016г.
И.Г.И.
На осн. чл. 339, ал.1, от НК, вр. чл. 55, ал. 1 т.1 от НК на обвиняемия И.Г.И. се определя наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 11.3.2016г.

4

НОХД No 68/2016

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Н.Н.Р.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 11.3.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Н.Н.Р. с ЕГН-********** мярка за неотклонение, а именно „ ПОДПИСКА”.
Н.Н.Р.
В законна сила от 21.3.2016г.

5

НОХД No 68/2016

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Н.Н.Р.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 11.3.2016г.
Н.Н.Р.
На осн. чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. чл. 234, ал. 1 от НК, вр. чл. 2, т. 2 от ЗАДС, чл. 4, т. 7 от ЗАДС, чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗАДС и § 1 от допълнителните разпоредби на Закон за тютюна и тютюневите изделия, , вр. чл.55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Н.Н.Р. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
В законна сила от 11.3.2016г.