РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 952/2015

Издръжка

М.В.Х.

М.Т.Х.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 8.3.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 143 СК М.Т.Х. с ЕГН ********** *** да заплаща на В.С.Х. с ЕГН ********** *** в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете М.В.Х. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150 лева, считано от 24.11.2015г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска. ОСЪЖДА на основание чл. 149 СК М.Т.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на В.С.Х. с ЕГН ********** *** в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете М.В.Х. с ЕГН ********** сумата от 1440лв, представляваща издръжка за периода от 24.11.2014г. до 23.11.2015г. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза на М.В.Х. с ЕГН ********** издръжка. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд от обявяването му съгласно разпоредбата на чл.315,ал.2ГПК.

2

Гражданско дело No 6/2016

Чл.19 ЗГР

С.Н.Р.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 8.3.2016г.
В законна сила от 8.3.2016г.

3

Гражданско дело No 124/2016

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Т.Д.А.

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Разпореждане от 8.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 124/2014 г. по описа на Районен съд - Карнобат. Изпращам делото на Окръжен съд – Бургас за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Да се уведомят страните. Разпореждането не подлежи на обжалване.

4

ЧГД No 127/2016

Други ЧГД

Е.А.П.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 8.3.2016г.
РАЗРЕШАВА на Е.А.П. с ЕГН ********** ***, поставена под ограничено запрещение и действаща със съгласието на своя попечител Г.Р.П. с ЕГН ********** *** следният недвижим имот, а именно: Нива, находяща се в землището на гр.Карнобат, област Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, с площ от 7.002 дка, трета категория, съставляваща имот № 108018 в местността „Ахмачевски път“ при граници: имоти с №№108017,108014,108003, 000824.
В законна сила от 8.3.2016г.

5

НОХД No 61/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Р.А.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 8.3.2016г.
На основание чл. 195, ал.1, т.3, предл.“първо“, т.4, предл.“второ“, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.55,ал.1,т.1 НК-ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим , което на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да се изтърпи в затвор.
Р.А.К.
В законна сила от 8.3.2016г.

6

НОХД No 61/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Р.А.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 8.3.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение наложеното по НОХД № 442/2010 г. по описа на Районен съд-Карнобат, влязло в сила на 12.10.2010 г., на Р.А.К., ЕГН ********** наказание лишаване от свобода в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.69, ал.1 от НК, във вр. с чл. 66 от НК е било отложено за срок от една година, което наказание да бъде изтърпяно отделно от определеното му наказание лишаване от свобода по НОХД № 61/2016 г. по описа на РС-Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване приведеното в изпълнение наказание на Р. А.К., ЕГН **********, което на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да се изтърпи в затвор. НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ може да бъде протестирано или обжалвано пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от ДНЕС.
Р.А.К.