РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 1.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 231/2015

Вещни искове

Х.Х.М.

Б.М.Д.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 1.3.2016г.
Р Е Ш И : 1.ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Х.Х.М. с ЕГН ********** *** чрез адвокат Е. Б.Т. , вписан в САК , с адрес на кантора в гр.Айтос –гр.Айтос, ул.“Христо Ботев „№ 17 против Б.М.Д. с ЕГН ********** ***, с която желае съдът да постанови решение, с което да осъди Б.М.Д. *** да му предаде владението и собствеността върху собственият негов имот , находящ се в землището на с.Дъскотна , представляващ : нива с площ от 3,997 дка , ІV категория , имот № 021025 в местността „Токат алта „ /Машатлъка /, с последиците по закон , с правно основание чл. 108 от ЗС, като неоснователен и недоказан. 2. ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Х.Х.М. с ЕГН ********** *** чрез адвокат Е. Б.Т. , вписан в САК , с адрес на кантора в гр.Айтос –гр.Айтос, ул.“Христо Ботев „№ 17 против Б.М.Д. с ЕГН ********** ***, с която желае съдът да постанови решение, с което да приеме за установено със сила на присъдено нещо по отношение на ответника Б.М.Д. ***, че ищецът Х.Х.М. с ЕГН ********** *** собственик по наследствено правоприемство и по силата на съдебен акт –съдебно решение № 364/1994г. по гр.дело № 2914/1993г. на нива с площ от 3,997 дка , ІV категория , имот № 021025 в местността „Токат алта „ /Машатлъка /, с правно основание чл. 124, ал.1 ГПК, като неоснователен и недоказан. 3. ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Х.Х.М. с ЕГН ********** *** чрез адвокат Е. Б.Т. , вписан в САК , с адрес на кантора в гр.Айтос –гр.Айтос, ул.“Христо Ботев „№ 17 против Б.М.Д. с ЕГН ********** ***, с която желае съдът да постанови решение, с което да преустанови да обработва без каквото и да е основание собственият негов имот , находящ се в землището на с.Дъскотна , представляващ : нива с площ от 3,997 дка , ІV категория , имот № 021025 в местността „Токат алта „ /Машатлъка / и да възстанови фактическото положение, съществувало преди нарушението като осигури достъп на ищеца Х.Х.М. с ЕГН **********, с правно основание чл. 109 от ЗС, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Х.Х.М. с ЕГН ********** *** да заплати на направените по делото разноски в размер на Б.М.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 400,00 лв./четиристотин лева/, представляващи адвокатски хонорар. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :