РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 24.2.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 858/2015

Облигационни искове

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Х.К.Г.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 24.2.2016г.
Р Е Ш И : 1.ОТХВЪРЛЯ иска,предявен от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, ЕИК :000694286, със седалище и адрес на управление : гр.София,, пк 1000, ул.“Позитано“№5, представлявано от изпълнителен директор Румен Янчев – правоприемник на ЗК „Български имоти“ АД чрез адвокатско дружество „Добрева и Б.“ , ЕИК:175983359, със съдебен адрес:***, представлявано от адвокат А.Б. против Х.К.Г. с ЕГН ********** *** чрез пълномощник-адвокат С.И.Р. ***, офис 6, с който желаят съдът да постанови решение, с което да осъди Х.К.Г. да заплати на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ –правоприемник на ЗК „Български имоти „ АД сумата от 1500,00 лв./хиляда и петстотин лева/ за щета №200933040010100005, като желаят същата да се смята за предявена в пълния й размер 4322,25лв./четири хиляди триста двадесет и два лева и 25 стотинки/, за изплатеното застрахователно обезщетение на Костадин Симеонов Костадинов, ведно със законната лихва върху тази сума , начиная от завеждане на иска- 10.05-2013г. до окончателното й изплащане, с правно основание чл. чл.274, ал.1,т.1 от КЗ/отм./, вр. чл.197 КЗ/отм./, чл. 86, ал.1 от ЗЗД, като неоснователен и недоказан. 2. ОТХВЪРЛЯ иска,предявен от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, ЕИК :000694286, със седалище и адрес на управление : гр.София,, пк 1000, ул.“Позитано“№5, представлявано от изпълнителен директор Румен Янчев – правоприемник на ЗК „Български имоти“ АД чрез адвокатско дружество „Добрева и Б.“ , ЕИК:175983359, със съдебен адрес:***, представлявано от адвокат А.Б. против Х.К.Г. с ЕГН ********** *** чрез пълномощник-адвокат С.И.Р. ***, офис 6, с който желаят съдът да постанови решение, с което да осъди Х.К.Г. да заплати на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ –правоприемник на ЗК „Български имоти „ АД сумата от 10160,25 лв. /десет хиляди сто и шестдесет лева и 25 стотинки/ за изплатеното застрахователно обезщетение на Стела Маринова Иванова с ЕГН ********** от гр.Казанлък, и същият да се счита предявен за пълният му размер 12 000,00 лв./дванадесет хиляди лева/, ведно със законната лихва върху тази сума , начиная от завеждане на иска- 10.05-2013г. до окончателното й изплащане, с правно основание чл. чл.274, ал.1,т.1 от КЗ/отм./, вр. чл.197 КЗ/отм./, чл. 86, ал.1 от ЗЗД, като неоснователен и недоказан. 3. ОТХВЪРЛЯ иска,предявен от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, ЕИК :000694286, със седалище и адрес на управление : гр.София,, пк 1000, ул.“Позитано“№5, представлявано от изпълнителен директор Румен Янчев – правоприемник на ЗК „Български имоти“ АД чрез адвокатско дружество „Добрева и Б.“ , ЕИК:175983359, със съдебен адрес:***, представлявано от адвокат А.Б. против Х.К.Г. с ЕГН ********** *** чрез пълномощник-адвокат С.И.Р. ***, офис 6, с който желаят съдът да постанови решение, с което да осъди Х.К.Г. да заплати на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ –правоприемник на ЗК „Български имоти „ АД сумата от 1500,00 лв. / хиляда и петстотин лева/, представляваща част от изплатеното застрахователно обезщетение на Петър Костадинов Симеонов, като желаят същата да се смята за предявена в пълния й размер в размер на 1838,00 лв./хиляда осемстотин тридесет и осем лева/, ведно със законната лихва върху тази сума , начиная от завеждане на иска- 10.05-2013г. до окончателното й изплащане, с правно основание чл. чл.274, ал.1,т.1 от КЗ/отм./, вр. чл.197 КЗ/отм./, чл. 86, ал.1 от ЗЗД, като неоснователен и недоказан. 4. ОТХВЪРЛЯ иска,предявен от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, ЕИК :000694286, със седалище и адрес на управление : гр.София,, пк 1000, ул.“Позитано“№5, представлявано от изпълнителен директор Румен Янчев – правоприемник на ЗК „Български имоти“ АД чрез адвокатско дружество „Добрева и Б.“ , ЕИК:175983359, със съдебен адрес:***, представлявано от адвокат А.Б. против Х.К.Г. с ЕГН ********** *** чрез пълномощник-адвокат С.И.Р. ***, офис 6, с който желаят съдът да постанови решение, с което да осъди Х.К.Г. да заплати на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ –правоприемник на ЗК „Български имоти „ АД сумата от 1500 лв. / хиляда петстотин лева/, представляваща част от изплатеното застрахователно обезщетение на Иван Маринов И. ,като желаят същата да се смята за предявена в пълния й размер в размер на 3000,00 лв./ три хиляди лева/, ведно със законната лихва върху тази сума , начиная от завеждане на иска- 10.05-2013г. до окончателното й изплащане, с правно основание чл. чл.274, ал.1,т.1 от КЗ/отм./, вр. чл.197 КЗ/отм./, чл. 86, ал.1 от ЗЗД, като неоснователен и недоказан. 5.ОСЪЖДА ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, ЕИК :000694286, със седалище и адрес на управление : гр.София,, пк 1000, ул.“Позитано“№5, представлявано от изпълнителен директор Румен Янчев – правоприемник на ЗК „Български имоти“ АД чрез адвокатско дружество „Добрева и Б.“ , ЕИК:175983359, със съдебен адрес:***, представлявано от адвокат А.Б. да заплати на Х.К.Г. с ЕГН ********** *** чрез пълномощник-адвокат С.И.Р. ***, офис 6, направените по делото разноски в размер на 1400 лв. /хиляда и четиристотин лева/. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните , че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

ЧГД No 89/2016

Приемане по наследство

К.А.К.

А.Н.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на К.А.К.,ЕГН – **********,***,чрез пълномощника си адвокат С.Г.-Т.,***,да бъде разпоредено вписване приемането по опис на наследство,оставено от А.Н.К.,бивш жител ***,починал на 28.06.2014 година,съгласно акт за смърт № 0768/29.04.2014 година на община Карнобат. Прекратява производството по ч.гр.д. № 89/2016 г. по описа на Районен съд-град Карнобат. Копие от настоящото определение да се изпрати на молителя. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

3

НЧХД No 446/2015

НЧХД

Р.И.Д.

С.Й.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Присъда от 24.2.2016г.
С.Й.Г.
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изразяващо се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично. - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ. - ограничение свободното придвижване за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изразяващо се в забрана за напускане на жилището, което обитава за времето от 22.00 часа до 06.00 часа.

4

АНД No 18/2016

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

М.Т.А.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 24.2.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.Т.А. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, не осъждан, начално образование, неженен, безработен за ВИНОВЕН в това, че като пълнолетно лице, което без да е сключило брак, през периода от 28.03.2013г. до 09.03.2014г. в с.Грозден, Бургаска област заживяло съпружески с лице от женски пол- Г.А. Р. с ЕГН ********** *** 14 години, ненавършила 16-годишна възраст, поради което и на основание чл.191,ал. 1, вр. чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда ) лева.
М.Т.А.
Мотиви от 24.2.2016г.