П Р О Т О К О Л

 

22.02.2016 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На двадесет и втори февруари  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:                      

        

                                                              Председател: Мариела Иванова      

Секретар  Г.М.

Прокурор Щ.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  Иванова

Наказателно общ характер дело номер 44  по описа за 2016 година.

На именното повикване в  15.00  часа се явиха:

 

Обвиняемият  И.И.М., редовно призован,  се явява лично и с адв.В. – служебен защитник.

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Щ.П..

         Прокурорът   П.: Да се даде ход на делото.  

         адв. В.: Да се даде ход на делото.  

Обвиняемият  М.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв.В..

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия:

            И.И.М.  - с ЕГН **********,  роден на ***г***, с постоянен адрес:***,  

Прокурорът П.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря.

адв.В.: Няма да правим отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Обвиняемият  М.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Прокурорът П.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

адв.В.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

обв.М.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

 

             ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМ:

И.И.М. с ЕГН **********,  роден на ***г***, с постоянен адрес:***,  

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК: АДВОКАТ Д.Д.В. от БАК- сл.адрес: ***

           Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият И.И.М. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК за това, че: на неустановена дата през периода от началото на месец януари 2011г до края на месец февруари 2011 г в с.Завет, общ.Сунгурларе, обл.Бургас от района на бивша сушилня и от бивш стопански двор на ЗК “Завет” с.Завет, Бургаска област при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с непълнолетния  К.С.С. от гр.Карнобат, Бургаска област и Р.Ф.Х. от с.Съединение, Бургаска област и след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с И.М.Ш. от с.Завет, Бургаска област и М.М.Ш. от с.Завет, Бургаска област в немаловажен случай чрез използване на моторно превозно средство-трактор, чрез използване на технически средства –ножовка, брадва и чук отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор, а именно: 8 броя метални скари, ръждясали, негодни за употреба с единично тегло 100 кг и общо тегло 800 кг- всички скари на обща стойност 304,00 лева и 1 брой метална платформа с размери 5 х 3 метра на колиен кантар, негодна за употреба с тегло 1008 кг на стойност 383,04 лв.- всички вещи на обща стойност 687,04 лева (шестстотин осемдесет и седем лева и четири стотинки) от владението на собствениците П.К.С. от с.Завет, обл.Бургас и ЗК „Завет” –с.Завет, Бургаска област, представлявана от Г.П.Г. от с.Свобода, обл.Бургас без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като  до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени, като:

- на неустановена дата през месец януари 2011г в с.Завет, общ.Сунгурларе, обл.Бургас от района на бивша сушилня след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с непълнолетния К.С.С. от гр.Карнобат, Бургаска област и Р.Ф.Х. от с.Съединение, Бургаска област в немаловажен случай чрез използване на технически средства –ножовка, брадва и чук отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор, а именно: 8 броя метални скари, ръждясали, негодни за употреба с единично тегло 100 кг и общо тегло 800 кг- всички на обща стойност 304,00 лева (триста и четири лева) от владението на собственика П.К.С. от с.Завет, обл.Бургас без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени и

- на неустановена дата през месец февруари 2011 г в с.Завет, общ.Сунгурларе, обл.Бургас  от бивш стопански двор на ЗК „Завет”-с.Завет, Бургаска област след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с И.М.Ш. от с.Завет, Бургаска област и М.М.Ш. от с.Завет, Бургаска област в немаловажен случай чрез използване на моторно превозно средство-трактор отнел чужда движима вещ, която не е била под постоянен надзор, а именно:1 брой метална платформа с размери 5 х 3 метра на колиен кантар, негодна за употреба с тегло 1008 кг на стойност 383,04 лв. /триста осемдесет и три лева и четири стотинки/ от владението на собственика ЗК „Завет” –с.Завет, Бургаска област, представлявана от Г.П.Г. от с.Свобода, обл.Бургас без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е била заместена.

2. Престъплението, посочено в т.1 е извършено от обвиняемия И.И.М. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 54, ал.1 от НК на обвиняемия И.И.М. се определя наказание  ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

         На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия И.И.М. наказание в размер на десет месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

4. Веществени доказателства – няма.

5. Разноски по делото- няма, тъй като същите са присъдени на обв. И.М.Ш., М.М.Ш. и Р.Ф.Х. във връзка с одобрено и влязло в законна сила споразумение от 19.02.2016г. по НОХД № 40/2016г. по описа на КРС.

6. Имуществени вреди-  687.04 лева - възстановени.

 

 

                          С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР  Щ.П.:

                                                                 -__________________________

 

 

2. СЛ.ЗАЩИТНИК на обвиняемия 

                                адв.В.:       _________________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ   И.И.М.:

                                                                  __________________________

 

 

            

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Обвиняемият И.И.М. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК за това, че: на неустановена дата през периода от началото на месец януари 2011г до края на месец февруари 2011 г в с.Завет, общ.Сунгурларе, обл.Бургас от района на бивша сушилня и от бивш стопански двор на ЗК “Завет” с.Завет, Бургаска област при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с непълнолетния  К.С.С. от гр.Карнобат, Бургаска област и Р.Ф.Х. от с.Съединение, Бургаска област и след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с И.М.Ш. от с.Завет, Бургаска област и М.М.Ш. от с.Завет, Бургаска област в немаловажен случай чрез използване на моторно превозно средство-трактор, чрез използване на технически средства –ножовка, брадва и чук отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор, а именно: 8 броя метални скари, ръждясали, негодни за употреба с единично тегло 100 кг и общо тегло 800 кг- всички скари на обща стойност 304,00 лева и 1 брой метална платформа с размери 5 х 3 метра на колиен кантар, негодна за употреба с тегло 1008 кг на стойност 383,04 лв.- всички вещи на обща стойност 687,04 лева (шестстотин осемдесет и седем лева и четири стотинки) от владението на собствениците П.К.С. от с.Завет, обл.Бургас и ЗК „Завет” –с.Завет, Бургаска област, представлявана от Г.П.Г. от с.Свобода, обл.Бургас без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като  до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени, като:

- на неустановена дата през месец януари 2011г в с.Завет, общ.Сунгурларе, обл.Бургас от района на бивша сушилня след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с непълнолетния К.С.С. от гр.Карнобат, Бургаска област и Р.Ф.Х. от с.Съединение, Бургаска област в немаловажен случай чрез използване на технически средства –ножовка, брадва и чук отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор, а именно: 8 броя метални скари, ръждясали, негодни за употреба с единично тегло 100 кг и общо тегло 800 кг- всички на обща стойност 304,00 лева (триста и четири лева) от владението на собственика П.К.С. от с.Завет, обл.Бургас без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени и

- на неустановена дата през месец февруари 2011 г в с.Завет, общ.Сунгурларе, обл.Бургас  от бивш стопански двор на ЗК „Завет”-с.Завет, Бургаска област след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с И.М.Ш. от с.Завет, Бургаска област и М.М.Ш. от с.Завет, Бургаска област в немаловажен случай чрез използване на моторно превозно средство-трактор отнел чужда движима вещ, която не е била под постоянен надзор, а именно:1 брой метална платформа с размери 5 х 3 метра на колиен кантар, негодна за употреба с тегло 1008 кг на стойност 383,04 лв. /триста осемдесет и три лева и четири стотинки/ от владението на собственика ЗК „Завет” –с.Завет, Бургаска област, представлявана от Г.П.Г. от с.Свобода, обл.Бургас без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е била заместена.

2. Престъплението, посочено в т.1 е извършено от обвиняемия И.И.М. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 54, ал.1 от НК на обвиняемия И.И.М. се определя наказание  ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

         На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия И.И.М. наказание в размер на десет месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

            НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

 

 

         Прекратява производството по НОХД № 44/2016 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в  15.10 часа.

 

                                     

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

              Секретар: