Р Е Ш Е Н И Е

№ 28 / 22.2.2016 г.                                          

                              22.02- 2016 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На дванадесети февруари две хиляди и шестнадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.  

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

НАХ дело № 374   по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид :

             Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на М.Я.М. с ЕГН ********** *** против наказателно постановление № *** от ****г.на Началника на ОО “АА“- гр.Б.*********- К. С. К. , с което му е наложено  административно наказание на основание чл.93б, ал.7,т.3 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/– глоба в размер на 1500,00 лв. / хиляди и петстотин лева /за извършено административно  нарушение по чл.8§ 2 изречение 2 от Регламент/ЕО/ 561/2006, във връзка с чл. 4, б.“Ж“ , второ тире и във връзка с чл. 78,ал.1, т.1 от ЗАвПр, за това, че на 17.09-2015г. около 08:00 часа в гр.К. до автосервиз „***“ по посока на движение към гр.А. , водача извършва обществен превоз на пътници 12 броя  по редовна автобусна линия гр.С.- гр.Б.,видно от маршрутно разписание № ****, като превоза се извършва с автобус  марка „Мерцедес с рег.№ ****.При  проверката е констатирано следното нарушение:1.Водача г-н М. не използва почивка от най-малко 9 последователни часа.Намалената дневна почивка  е намалена с 4 часа, видно от тахографски лист от 01.09-2015г..Счита се, че  описаното в АУАН и възпроизведено и в атакуваното НП нарушение не съответства на санкционната разпоредба на посочения тест от Регламент 561/2006 и по ЗАвПр, като неправилно е приложена законовата разпоредба.Твърди, че на 01.09-2015г. около 20,00 часа , управляваният от него  автобус  претърпя авария, поради спукана предна дясна гума.Поради невъзможност за смяна на гумата, заради силно затегнати болтове, пътниците бяха превозени с друг автобус.Шофираният от него автобус  е бил прибран около 23,30 часа,като поради така стекли се обстоятелства собствениците на фирмата, за която той работи, са забравили да погледнат  шайбата на тахографа.Твърди, че след аварията се прибрал и не е шофирал, поради което  по никакъв начин не може да му се вмени почивка.Счита, че процесното наказателно постановление  се явява незаконосъобразно и  следва да бъде отменено като такова.

          В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, редовно призован  на посочения в жалбата адрес.Не се представлява от  процесуалния представител.

          За административно-наказващият орган , издал НП, в съдебно заседание не се явява представител и не взема становище по жалбата.При депозиране на АНП с писмо с рег.№ *** /**** от ****г.  пред РС-К.  е заявил, че  счита, че атакуваното НП е съобразено с материалите и процесуалните правила.Предлага наказателното постановление да бъде потвърдено.

           Жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима,  разгледана по същество неоснователна.

            Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

            На 17.09-2015г. около 08.00 часа в гр.К. до автосервиз „***“ по  посока на движение гр.А. водача извършва обществен  превоз на пътници 12 броя по редовна автомобилна линия С.-Б. , видно от маршрутно разписание№****.Превоза се извършва с  автобус марка „Мерцедес“ с рег.№ *****.

В хода на проверката се установи:1.Водача г-н М.  не използва  почивка от най-малко 9 последователни часа. Намалената дневна почивка е намалена с четири часа, видно от тахографски лист от 01.09-2015г..

              За констатираното нарушение , на същата дата-17.09-2015г., на място, свидетелят Г.П.Г.  е съставил против М.Я.М. , в присъствието на  свидетеля Е.Г.К. /свидетел  по констатиране на нарушението и по съставянето на акта/ и на самия жалбоподател акт за установяване на административно нарушение  серия ***** №****/ ***г. , в който актосъставителят  изложил  фактическо описание на нарушението.Нарушението е установено след снемане на разпечатка от дигитален  тахограф , с който оборудвано МПС, попадащ в обхвата на AETR-нарушение квалифицирано от актосъставителя по чл.8, §2, изр.2 от Регламент 561/2006 , вр. чл. 4, б.“ж“ второ тире и във връзка с чл. 78, ал.1, т.1 от ЗАвПр.Към така съставеният АУАН  като доказателство е бил иззет следния документ – разпечатка от дигитален тахограф , която е приложена към АНП.

          Съставеният   от свидетеля Г.П.Г.  АУАН  е бил подписан  от актосъставителя и св. Е.Г.К. и от отразеното в акта, предоставен на нарушителя за подпис.Жалбоподателят М.Я.М.  е подписал  акта на 17.09-2015г. , без възражения, което е  удостоверено с неговия подпис .

            След като АУАН е бил  предявен, подписан и препис от същия е бил връчен на нарушителя, на 25.09-2015г.  против  М.Я.М. с ЕГН ********** ,Началник  на ОО „АА „ гр.Б.  К. С. К. ,определен  от Министъра на информационните технологии и съобщенията за длъжностно лице по реда на чл. 92, ал.2 от ЗАвПр, чл.189, ал.12 от ЗДвП и чл. 47 от ЗАНН, е издал наказателно постановление №*****, в което изрично посочен начин на обжалване-РС по  местоизвършване на нарушението по смисъла на чл. 57, ал.1, т.10  от ЗАНН, но не и  както посочено в жалбата- РС-Б..

            Наказателното постановление е връчено лично на  нарушителя на 12.10-2015г., видно от приложената към същото  обратна разписка.

            От така установената фактическа обстановка , съдът  прави следните правни изводи:

             Жалбата е процесуално допустима като подадена в законоустановения  седмодневен срок  и от надлежно легитимирано лице, имащо правен интерес  от обжалване.

              След  служебна проверка за законосъобразност на наказателното постановление от процесуалноправна страна, съобразно правомощията си в настоящото производство, съдът намира, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН.АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити- описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочени са дата и място на извършване на деянието, както и нарушените законови разпоредби и нормата, въз основа на която е  определена санкцията.Съдът в настоящия състав намира, че в случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административно-наказателната  отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да  накърняват  правото на защита на М.Я.М. до степен, даваща основание на съда да отмени НП само на това основание, без да разглежда спора по същество.

Налице валидно предявяване на акта на нарушителя, за да се запознае със съдържанието му, М.Я.М.  не е упражнил  правото си  да впише в АУАН  при предявяването му  своите  обяснения или възражения, съгласно разпоредбата на чл. 42,, т.8 от ЗАНН, както и не се възползвал  от правото си, въведено в  разпоредбата на чл. 44, ал.4 от ЗАНН , да представи допълнително своите писмени обяснения или  възражения, което не следва да се вменява във вина на административно-наказващият орган.

                Предвид гореизложеното, съдът намира, че в случая  не са налице формални предпоставки за отмяна на  обжалваното НП, тъй като при реализиране на административно-наказателната отговорност  на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

                По отношение на материалноправната законосъобразност съдът прецени  процесното НП  за издадено в съответствие с материалния закон.

                 Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал.1, т.1 от ЗАвПр , „При извършване на превози на пътници с автобуси и превози с товари с автомобили, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат допустима максимална маса над 3,5тона, лицата, осъществяващи превози за собствена сметка, превозвачите и водачите спазват изискванията на :1./доп.-Дв.бр.99 от 2012г./Регламент (ЕО) №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на  регламенти(ЕИО) №3821/98 на Съвета  и за отмяна на  Регламент(ЕИО) №3820/85 на Съвета, наричан по нататък „Регламент 561/2006“ и на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, съставена в Женева на 1 юли 1970г-( ратифицирана със закон –ДВ,бр.28 от 1995г.)( обн.,ДВ, бр.99 от 1995г.;изм., бр. 27 от 2012г.,),наричана по нататък“AETR“. Нормата на чл.8,§2, изр.2 от AETR определя, че за всеки период  от 24 часа след  края на предходната дневна почивка водачът трябва да е ползвал  следващата дневна почивка, като продължителността на тази  дневна почивка е поне девет часа/намалена дневна почивка/.Следователно, по смисъла на горепосочената норма 24-часовият период , през който водачът трябва да е ползвал 9- часова дневна почивка, е с началото на първия час на управление /на определен ден /до съответния час на следващия ден .След този съответен час започва да тече нов 24-часов период, поради което е без значение за разглеждания спор обстоятелството, кога водачът е започнал  да управлява автомобила през следващия 24-часов период.

             В хода на съдебното следствие е установено по безспорен начин извършването  от обективна и  субективна страна от жалбоподателя М.Я.М.  на описаното в АУАН и в НП административно нарушение по чл.8 ,§2, изр.2 от  AETR/Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, обн.Дв, бр. 28 от 1995г./ във вр.с чл. 78,ал.1, т.1 от ЗАвПр.От показанията на разпитани по делото свидетели, които съдът цени с доверие, т.к. не са опровергани от  събраните в хода на  делото писмени доказателства и  се подкрепят  изцяло от  приложената разпечатка от дигиталния тахограф на автомобила , иззета при извършената проверка и отразяваща нарушението, може да се направи обоснован  и категоричен извод, че жалбоподателят  на посочената в АУАН и в НП дата и място е извършвал превоз на пътници с ППС оборудвано с дигитален тахограф, като от разпечатката от дигиталния тахограф се установява, че  водачът М.  Я.М. е управлявал  автомобил  като не използва почивка от най-малко 9 /девет/последователни часа.За намалена дневна  почивка над 2 часа, конкретно на 9 часа, в разпоредбата на чл. 93б, ал.7, т.3 от ЗАвПр е предвидено налагане на глоба на водача в размер на 1500,00 лв..Абсолютният  размер на санкцията , определен в чл. 93б, ал.7, т.3 от ЗАвПр е съобразен с времето, с което била намалена дневната почивка- над 2 часа, като от друга страна законодателят е изключил  приложението на чл. 27 от ЗАНН.

По изложените съображения съдът намира, че материалният закон  е приложен  правилно и наказателното постановление се явява законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

          Мотивиран от горното, съдът, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № **** от *****г.на Началника на ОО “АА“- гр.Б.** *******- К. С. К. , с което на М.Я.М. с ЕГН ********** *** е наложено  административно наказание на основание чл.93б, ал.7,т.3 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/– глоба в размер на 1500,00 лв. / хиляди и петстотин лева /за извършено административно  нарушение по чл.8, §2 изречение 2 от Регламент/ЕО/ 561/2006, във връзка с чл. 4, б.“Ж“ , второ тире и във връзка с чл. 78,ал.1, т.1 от ЗАвПр.

             Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б.  чрез К. районен съд  по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: