РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.2.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 943/2015

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Т.Т.Т.

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НАУКА

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 17.2.2016г.
ОСЪЖДА Институт по земеделие-наука с ЕИК 102674956 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Индустриална“ №1 да заплати на Т.Т.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 340лв., представляваща обезщетение по чл. 220 КТ, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 19.11.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 10,50лв., представляваща мораторна лихва върху сумата за периода от 29.07.2015г. до 16.11.2015г.; ОСЪЖДА Институт по земеделие-наука с ЕИК 102674956 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Индустриална“ №1 да заплати на Т.Т.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 340лв., представляваща обезщетение по чл. 222КТ за месец август 2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 19.11.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 6.72лв., представляваща мораторна лихва за периода 07.09.2015г. до 16.11.2015г. ОСЪЖДА Институт по земеделие-наука с ЕИК 102674956 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Индустриална“ №1 да заплати на Т.Т.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 340лв., представляваща обезщетение по чл. 222КТ за месец септември 2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 19.11.2015г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 4.64лв., представляваща мораторна лихва за периода 29.09.2015г. до 16.11.2015г. ОСЪЖДА Институт по земеделие-наука с ЕИК 102674956 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Индустриална“ №1 да заплати на Т.Т.Т. с ЕГН ********** *** сумата 300лв.- съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Институт по земеделие-наука с ЕИК 102674956 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Индустриална“ №1 за присъждане на съдебно-деловодните разноски. ОСЪЖДА Институт по земеделие-наука с ЕИК 102674956 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Индустриална“ №1 да заплати по сметка на съда сумата от 300лв., представляваща държавна такса за предявените искове. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъденото в полза на Т.Т.Т. с ЕГН ********** *** обезщетение, на основание чл. 242, ал. 1 ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от връчването му. В частта, с която е допуснато предварително изпълнение на решението, същото подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред Бургаски окръжен съд.

2

АНД No 458/2015

Административни дела

СОУ ХРИСТО БОТЕВ ГР. КАРНОБАТ

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 17.2.2016г.
НП-отменено

3

НОХД No 37/2016

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

В.М.Ч.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 17.2.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което: 1. Обвиняемият В.М.Ч. с ЕГН **********, се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.129, ал.1, вр.ал.2 от НК за това, че: на 24.07.2015г. в гр.Карнобат, Бургаска област на ул. „Тимок” чрез удар с твърд тъп предмет с ограничена повърхност причинил средна телесна повреда на М.А.А. с ЕГН ********** ***, изразяваща се в счупване на лява предмишница, довело до трайно затруднение движението на ръката за срок от 3-5 месеца при обичаен ход на оздравителния процес. 2. Престъплението, посочено в т.1 е извършено от обвиняемия В.М.Ч. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в т.1-ва престъпление НАЛАГА на обвиняемия В.М.Ч. с ЕГН ********** на основание чл. 54, ал. 1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното на обв. В.М.Ч. с ЕГН ********** наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 4. Разноските по делото в размер на 40.00 лева за извършена съдебна медицинска експертиза се възлагат на обвиняемия В.М.Ч.. 5. Имуществени вреди- няма.
В.М.Ч.
В законна сила от 17.2.2016г.

4

НОХД No 37/2016

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

В.М.Ч.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 17.2.2016г.
Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото – 1 бр. дървена пръчка, счупена на две, като едното парче е с дължина 1,05 метра, а другото –с дължина 0,53 метра и диаметър на двете парчета-5 см, намираща се на съхранение при домакина в РУ на МВР-гр.Карнобат, послужило за извършване на престъплението и 1бр.СД-Р марка „Maxell”, съдържащ снимки от рентген, поради което О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.53, ал.1, б. “а” от НК отнема в полза на държавата вещта послужила за извършване на престъплението, а именно - 1 бр. дървена пръчка, счупена на две, като едното парче е с дължина 1,05 метра, а другото –с дължина 0,53 метра и диаметър на двете парчета-5 см, намираща се на съхранение при домакина в РУ на МВР-гр.Карнобат, която да бъде унищожена като вещ без стойност. Постановява вещественото доказателство 1бр.СД-Р марка „Maxell”, съдържащ снимки от рентген да остане към НОХД № 37/2016 г. по описа на РС-Карнобат. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на В.М.Ч. с ЕГН **********,*** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство 282 ЗМ - № 349/ 2015 г. по описа на РУ „Полиция” - гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЯТА по чл. 53, ал.1, б.”а” от НК и по чл.309 от НПК могат да бъдат обжалвани или протестирани с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
В.М.Ч.

5

НОХД No 38/2016

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

О.Ш.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на О.Ш.К. с ЕГН **********,***, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
О.Ш.К.

6

НОХД No 38/2016

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

О.Ш.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 17.2.2016г.
О.Ш.К.
На осн. чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 54, ал.1 от НК на обвиняемия О.Ш.К. се определя наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия О.Ш.К. наказание в размер на една лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия О.Ш.К. се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето през което обвиняемият О.Ш.К. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, считано от 15.02.2016 год.
В законна сила от 17.2.2016г.