РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.2.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 460/2015

Административни дела

И.Д.С.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 16.2.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11-01-1077/16.12.2015 година на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция-град София Венцислав Веселинов Георгиев,с което на жалбоподателя И.Д.С.,ЕГН-**********,***,за нарушение разпоредбата на чл.101г,ал.1,във връзка с чл.14,ал.4,във връзка с чл.8,ал.3 от Закона за обществените поръчки е наложено на основание чл.129,ал.5 също от Закона за обществените поръчки наказанието “глоба” в размер на 500 лева. ОСЪЖДА И.Д.С.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-потвърдено

2

НОХД No 35/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Д.Ж.К.,
В.Б.М.,
К.А.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 16.2.2016г.
Д.Ж.К.
На осн. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НКна обвиняемия Д.Ж.К. при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, като му се определят средните проб. мерки: задълж.регистрация по наст.адрес за срок от шест месеца, изразяваща се с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност – два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробац.служител за срок от шест месеца;
В.Б.М.
На осн. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НКна обвиняемия В.Б.М. при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, като му се определят средните проб. мерки: задълж.регистрация по наст.адрес за срок от шест месеца, изразяваща се с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност – два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробац.служител за срок от шест месеца;
К.А.В.
На осн. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо и второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НКна обвиняемия К.А. ВЪЛЧЕНОВ при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, като му се определят средните проб. мерки: задълж.регистрация по наст.адрес за срок от шест месеца, изразяваща се с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност – два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробац.служител за срок от шест месеца;
В законна сила от 16.2.2016г.