РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.2.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 888/2015

Искове по СК

М.М.В.

А.М.Й.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 10.2.2016г.