П Р О Т О К О Л

 

05.02.2016 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На пети февруари две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                      2........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.……................................................

Прокурор................................П.И..........................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…..32......по описа за… 2016…година

На именното повикване в ..........................11.30................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Й.Д., редовно призован, се явява лично и с назначеният си служебен защитник адв. В..*** се явява прокурорът И..

          ПРОКУРОРЪТ И.: Да се даде ход на делото.

          ОБВИНЯЕМИЯТ А.Й.Д.: Да се даде ход на делото. Съгласен съм и желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. В..

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

А.Й.Д.,  ЕГН **********,  роден на *** ***, българин, български гражданин, не женен, неосъждан, основно образование,  с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***. 

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. В.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Й.Д.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. В.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ А.Й.Д.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

·                    ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  П.И.–***

·                    ОБВИНЯЕМ :

-                     А.Й.Д.,  ЕГН **********,  роден на *** ***, ***,  с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***.. 

·                    СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК  НА ОБВИНЯЕМИЯ – адвокат Д.Д.В.,***, с адрес ***

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

          Страните, спазвайки изискванията на с чл. 381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият А.Й.Д. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по  чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1  от НК, за това, че на 28.01.2016 г. около 10.25 часа на кръстовището образуващо се от улиците „Екзарх Антим I” и „Димитър Благоев” по посока от бул. „Москва” към ул. „Христо Кабакчиев” в гр. Карнобат, Бургаска област управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хонда Сивик” с рег. № *** СА в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №*** година от 16.09.2014 година на Началника на РУ град Карнобат, влязло в законна сила на 21.05.2015 година за управление  на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т. 1  престъпление при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК  на обвиняемия А.Й.Д. се определя наказание – 6 месеца /шест месеца/ лишаване от свобода. На основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3 години.

За посоченото в т. 1  престъпление при условията на чл. 55, ал. 2 от НК  на обвиняемия А.Й.Д. се определя наказание –  глоба в размер на 300/триста/ лева.

4. Веществени доказателства–  няма.

5. Разноски по делото  - няма

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

1. ПРОКУРОР П.И.  -________________________________

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв. В. _______________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ А.Й.Д. -_________________

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И: №

 

          ОДОБРЯВА споразумението между страните по силата на което:

1. Обвиняемият А.Й.Д. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по  чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1  от НК, за това, че на 28.01.2016 г. около 10.25 часа на кръстовището образуващо се от улиците „Екзарх Антим I” и „Димитър Благоев” по посока от бул. „Москва” към ул. „Христо Кабакчиев” в гр. Карнобат, Бургаска област управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Хонда Сивик” с рег. № *** СА в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №*** година от 16.09.2014 година на Началника на РУ град Карнобат, влязло в законна сила на 21.05.2015 година за управление  на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т. 1  престъпление при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК  на обвиняемия А.Й.Д. се определя наказание – 6 месеца /шест месеца/ лишаване от свобода. На основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3 години.

За посоченото в т. 1  престъпление при условията на чл. 55, ал. 2 от НК  на обвиняемия А.Й.Д. се определя наказание –  глоба в размер на 300/триста/ лева.

4. Веществени доказателства–  няма.

5. Разноски по делото  - няма

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

         

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 32/2016 година по описа на КРС и внася същото в архива.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11.40 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: