РЕШЕНИЕ

 

№ 19 / 5.2.2016г.                         град Карнобат,

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                        І граждански състав

На двадесет и седми януари                                                    през две хиляди и шестнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева

 

Секретар: В.Х.

като разгледа докладваното от съдия Т.Станчева

гражданско  дело номер 856 по описа за  2015 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по исковата молба на „КАМТ" АД, ЕИК 102004105, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, обл.Бургаска Промишлена зона, представлявано от инж.Х.А.Х. –изп.директор, с пълномощник адв.Т.Т., съдебен адрес *** против Р.Г.Р. ЕГН **********, пост.адрес: ***, действащ като земеделски производител, с която е предявен осъдителен иск срещу ответника за сумата от 5050.00 лв., от която 3800.00 лв.-главница и 1250 лв. лихви за забава. Претендира се законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда.

В исковата молба се излагат твърдения, че ищецът продал на ответника валяк тракторен хидрофициран ВТХ-6,0Д фабр.№ 295. За продажбата била оформена и подписана фактура № 2000002557/13.07.2012 г. на стойност 11400.00 лева. Били извършени частични плащания, като ответникът не платил на ищеца сумата от 3800лв., представляваща остатъкът от неплатената продажна цена на вещта, както и сумата от 1250лв., включваща дължими лихви за забава за периода от 09.10.2012г. до 15.10.2012г. в размер на 11.84 лв. върху сумата от 6000лв. и лихва за забава в размер на 1238,16лв. върху главницата от 3800лв. за периода от 15.10.2012г. до 19.10.2015г. Ищецът излага твърдения, че въпреки проведени многократни разговори, ответникът не е изпълнил задължението си.

Към исковата молба са приложени писмени доказателства – фактура №2000002557/13.07.2012г. на стойност 11400лв., в която като доставчик на вещта е посочен КАМТ АД, а получателят е Р.Р., приемо-предавателен протокол с № 0001148 от 13.07.2012 г,. в който е отразено, че ответникът Р.Р. е получил вещта на 16.07.2015г. и доказателства за отправена покана до ответника да се издължи на ищеца.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът не е депозирал писмен отговор, същият не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по иска.

В съдебно заседание ищецът, чрез упълномощения си процесуален представител, поддържа така предявените претенции, като иска тяхното уважаване. Ангажира доказателства.

По делото бе допусната съдебно-счетоводна експертиза, която даде заключение относно размера на мораторната лихва, съобразно извършените плащания и оставащата главница.

В съдебното заседание на 27.01.2016г., ищецът, чрез процесуалния си представител (въз основа на заключението на експертизата) направи изменение на иска по отношение размера на претендираната мораторна лихва, като заяви, че претендира лихва в общ размер от 1229,33 лв., от която 10.16 лв. за сумата от 6000,00лв. дължима за периода от 09.10.2012г., лихва в размер на 1088,03 лв., дължима за периода от 15.10.2012г. до 17.06.2015г. за сумата от 4000,00лв. и мораторна лихва в размер на 131,14 лв. върху сумата от 3800,00лв. за периода от 18.06.2015г. до 19.10.2015г. Така направеното изменение на иска за претендираната мораторна лихва бе прието от съда на основание чл.214 ГПК.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238, ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съгласно чл. 239, ал.1, т.1 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание.

От приложената към делото призовка е видно, че на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание. Искът се явява и вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените в подкрепа на тях писмени доказателства и приетата съдебно-счетоводна експертиза.

Предвид горните съображения, съдът счита, че следва да постанови решение, като се приеме наличието на неизпълнено задължение в тежест на ответника, без да се излагат мотиви по съществото на спора. В съответствие с гореизложеното предявеният иск по чл. 183, ал.1 във вр. чл.200 от ЗЗД следва да бъде уважен изцяло.

На основание чл.79, ал.1 във вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД, основателен се явява и иска за мораторна лихва в размер на 1229.33 лева.

Предвид уважаването на исковите претенции, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът дължи на ищеца направените по делото разноски, които са в размер на  2208.00 /две хиляди двеста и осем/ лв.

          Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

          ОСЪЖДА Р.Г.Р. ЕГН **********, пост.адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на КАМТ" АД, ЕИК 102004105, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, обл.Бургаска Промишлена зона, представлявано от инж.Х.А.Х. –изп.директор сумата от 3800.00 лв. /три хиляди и осемстотин лева/, представляваща остатък от неизплатено задължение по фактура № 2000002557/13.07.2012 година за закупен валяк тракторен хидрофициран ВТХ-6,0Д фабр.№ 295, ведно с мораторната лихва в размер на 1229.33 лева / хиляда двеста двадесет и девет лева и тридесет и три стотинки/, за периода от 15.10.2012 г. до 19.10.2015 г., както и законната лихва върху главницата от 3800.00 лева, считано от 21.10.2015 година до окончателното изплащане на сумата.

          ОСЪЖДА Р.Г.Р. ЕГН **********, пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на КАМТ" АД, ЕИК 102004105, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, обл.Бургаска Промишлена зона, представлявано от инж.Х.А.Х. –изп.директор сумата от 2208.00 лв. /две хиляди двеста и осем лева/, представляваща направените от ищеца „КАМТ" АД, разноски по делото.

 

          Преписи от решението да се връчат на страните.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: