РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за
 5.2.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 856/2015

Облигационни искове

КАМТ АД ГР.КАРНОБАТ

Р.Г.Р.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 5.2.2016г.
ОСЪЖДА Р.Г.Р. ЕГН **********, пост.адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на КАМТ" АД, ЕИК 102004105, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, обл.Бургаска Промишлена зона, представлявано от инж.Х.А.Х. –изп.директор сумата от 3800.00 лв. /три хиляди и осемстотин лева/, представляваща остатък от неизплатено задължение по фактура № 2000002557/13.07.2012 година за закупен валяк тракторен хидрофициран ВТХ-6,0Д фабр.№ 295, ведно с мораторната лихва в размер на 1229.33 лева / хиляда двеста двадесет и девет лева и тридесет и три стотинки/, за периода от 15.10.2012 г. до 19.10.2015 г., както и законната лихва върху главницата от 3800.00 лева, считано от 21.10.2015 година до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Р.Г.Р. ЕГН **********, пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на КАМТ" АД, ЕИК 102004105, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, обл.Бургаска Промишлена зона, представлявано от инж.Х.А.Х. –изп.директор сумата от 2208.00 лв. /две хиляди двеста и осем лева/, представляваща направените от ищеца „КАМТ" АД, разноски по делото. Преписи от решението да се връчат на страните. Решението не подлежи на обжалване.

2

НОХД No 32/2016

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

А.Й.Д.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 5.2.2016г.
А.Й.Д.
На осн. чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия А.Й.Д. се определя наказание – 6 месеца /шест месеца/ лишаване от свобода. На основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3 години. За посоченото престъпление при условията на чл. 55, ал. 2 от НК на обвиняемия А.Й.Д. се определя наказание – глоба в размер на 300/триста/ лева.
В законна сила от 5.2.2016г.