РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 1.2.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 241/2015

Делби

С.Д.М.

П.Г.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 1.2.2016г.

2

Гражданско дело No 797/2015

Развод и недейств. на брака

Х.И.Т.

А.Т.Т.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 1.2.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА граждански брак, сключен на 09.05-1998г. с Акт №27, съставен в Община Карнобат, област Бургаска между Х.И.Т. с ЕГН ********** *** и А.Т.Т. с ЕГН ********** ***, КАТО ДОПУСКА развод, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака, на основание чл. 49, ал.4 от Семеен кодекс. УТВЪРЖДАВА постигнатото на 15.01.2016 г. между съпрузите, споразумение, а именно :
В законна сила от 1.2.2016г.

3

НЧХД No 394/2015

НЧХД

И.Г.О.

Г.Д.С.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 1.2.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : Допълва определение №22/29.01.2016г. постановено по НЧХ дело № 394/2015г. на КРС и ОСЪЖДА Г.Д.С., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, и настоящ адрес:***, да заплати на РС-Карнобат държавна такса в размер на 25.00 /двадесет и пет лева/ лева, както и държавна такса в размер на 5,00 /пет/ лева за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметка на РАЙОНЕН СЪД гр. Карнобат № BG67RZBB91553120067013 и BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат – RZBBGSF. Определението в частта за държавна такса подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок, считано от съобщаването му на страните. Допълва определение определение №22/29.01.2016г. постановено по НЧХ дело № 394/2015г. на КРС в частта, с която на основание чл.24, ал.4, т.3 НПК, прекратява производството по НЧХД № 394/2015 година по описа на РС-Карнобат, както следва: Определението, в частта за прекратяване на наказателното производство подлежи на обжалване в 15 дневен срок пред БОС на основание чл. 289, ал. 4 от НПК, считано от съобщаването му на страните. Настоящото определение е неразделна част от определение № 22/29.01.2016г., с което е одобрена спогодбата, сключена между тъжителя И.Г.О. и подсъдимия Г.Д.С. по НЧХД № 394/2015г. по описа на РС Карнобат. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Г.Д.С.

4

АНД No 432/2015

По ЗГ и ЗЛОД

И.Х.М.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 1.2.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 876 от 09.11.2015 год. на Директора на РДГ- Бургас, с което на И.Х.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, чл. 275, ал. 1, т. 2 и чл. 270 от Закона за горите е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300,00 лв. за нарушение на чл. 148, ал.2, т.3 от Закона за горите и чл.23, ал.2, т.1 от Наредба №1 за контрола и опазване на горските територии, като незаконосъобразно.