РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 12/2016

Развод по взаимно съгласие

Й.С.И.,
Й.П.И.

 

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 29.1.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА на основание чл.50 от СК брака, сключен на 22.04.1991 година с акт № 000114/22.04.1991 година на Община-град Карнобат,между Й.С.И.,ЕГН – **********, и Й.П.И.,ЕГН – **********,двамата с постоянен адрес ***,със съдебен адрес за призоваване на двамата : град Карнобат,ул.”Т.Каблешков” № 6,адвокат М.А.К.. I.ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА СПРЯМО ДЕТЕТО И РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ : От брака си страните имат едно дете Петя Йовчева И.,родена на *** година,пълнолетно към настоящия момент. II. ОТНОСНО СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Ползването на семейното жилище,находящо се в град Карнобат, ул.”Пирин” № 9,представляващо дворно място с жилищна сграда,гараж и стопанска сграда се предоставяна съпрузите както следва : Й.С.И. ще ползва северозападната стая,трапезарията и санитарния възел,находящи се в североизточната част на сградата,със самостоятелен вход от северната страна на жилищната сграда,както и гаража,находящ се в северната част на дворното място и северното и южното помещение от стопанската сграда,построена в югоизточната част на дворното място,а Й.П.И. ще ползва югозападната стая и кухнята,находяща се в югоизточната част на жилищната сграда,със самостоятелен вход от южната страна,както и тоалетната и банята,построени в югоизточната част на дворното място и средното помещение от стопанската сграда,построена в югоизточната част на дворното място. IІІ.ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: След прекратяването на брака съпругата ще запази брачното си фамилно име “И.”. VI.ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ : Молителите са здрави,работоспособни и нямат претенции за издръжка един към друг. Разноските по делото и окончателната държавна такса за развода ще бъдат заплатени от Й.С.И.. ОСЪЖДА Й.С.И.,ЕГН – **********,***,да заплати държавна такса във връзка с допускане на развода в размер на 40.00(четиридесет) лева, както и сумата 5.00 (пет) лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителни листи,които суми да се приведат по сметката на районен съд-град Карнобат. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила от 29.1.2016г.

2

НОХД No 20/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Т.К.И.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 29.1.2016г.
Т.К.И.
На осн.чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр.чл. 55, ал. 1, т. 2, б .”б” от НК на обв. Т.К.И. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 /ДЕВЕТ/ месеца, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /ДЕВЕТ / месеца.
В законна сила от 29.1.2016г.

3

НОХД No 22/2016

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

С.Й.А.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 29.1.2016г.
1.Обвиняемата С.Й.А., ЕГН-**********, родена *** ***, българка,български гражданин, неомъжена, неосъждана, основно образование, безработна, живуща *** се признава за виновна в извършване на престъпление от общ характер за това, че през периода 17.01.2013 г. – 24.06.2015 г. осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система като на мястото на демонтиран водомер, съгласно Заповед № РД-09-17 от 07.01.2013 г на „Водоснабдяване и канализация“, ЕАД-Бургас за абонатен № *** с титуляр А. С. Й. ***, в частен дом в с. Грозден, монтирала нерегистриран водомер за връзка със сградната водопроводна инсталация и с това създала условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. Престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл. 2.НАЛАГА на обвиняемата С.Й.А., ЕГН-**********, на основание чл. 55, ал. 1, т.2, б „б“ от НК, наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемата пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; На основание чл.55 ал.3 от НК, НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в чл.234в, ал.1 от НК, кумулативно наказание глоба. 3.Веществени доказателства – няма 4.Разноските по делото - 87 лв. се възлагат на обвиняемата С.Й.А..
С.Й.А.
В законна сила от 29.1.2016г.

4

НОХД No 23/2016

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

К.П.К.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 29.1.2016г.
К.П.К.
На осн.чл. 343б, ал.2 от НК, вр.чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв. К.П.К. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.