РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 26.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 271/2012

Делби

Н.С.С.,
Ж.П.К.,
С.П.А.,
Й.Й.С.,
Г.Й.Д.,
Г.К.К.,
П.К.К.,
С.А.Д.,
К.К.А.

А.И.К.,
И.И.К.,
Д.Д.Е.,
П.Н.Г.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 26.1.2016г.

2

АНД No 398/2015

Административни дела

Г.К.Л.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"КД-ДАИ" ГР.БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 26.1.2016г.
НП-отменено Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 22-0000455/29.09.2015 година на началника на Областен отдел “АА”-град Бургас,с което на жалбоподателя Г.К.Л.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес ***1офис 13,адвокат М.И.Г.,за нарушение на чл.89,т.11 от Наредба № 33 от 03.11.1999 година за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на МТ е наложено на основание чл.93,ал.2 от Закона за автомобилните превози наказанието “глоба” в размер на 500 лева. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : о