Р Е Ш Е Н И Е

№ 18 / 25.1.2016 г.                                          

                              25.01- 2016 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На петнадесети януари две хиляди и шестнадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

АНХ дело №452   по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид :

             Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на В.К.К. с ЕГН ********** *** против наказателно постановление № *** от ****г.  на инж.В. Н. ***, упълномощен със Заповед № ******/ ****г. на Министъра на земеделието и храните , с което на жалбоподателя В.К.К. с ЕГН **********  за допуснато нарушение  на чл.213, ал.1,т.2 от Закона за горите  е наложено административно наказание : на основание чл.275, ал.1,т.2 от ЗГ, чл.266, ал.1  от ЗГ-  глоба в размер на  500,00 лв./ петстотин  лева /.

             В  жалба се излагат основания за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира за изменение размера на  наказанието.

            Административнонаказващият орган, чрез пълномощник- юрисконсулт Т. И. С. изразява становище в смисъл, че  обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и молят да бъдe потвърдено.

           Жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима,  разгледана по същество е неоснователна.

         Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

             На 20.09-2015г. се  констатира, че на същата дата, около 09.30 часа в гр.К.************* жалбоподателят  В.К.К. бил спрян  за проверка от служителите на РГД-Б.,сред които и свидетелят И.С.Д..Служителите на дирекцията по горите, след извършената проверка, установили, че превозваната от  жалбоподателя дървесина-1.50 пр.м3 дърва за огрев, нарязани на 0.30 см и нацепени от дървесен вид –„дъб“, „цер “ и „бук“,с товарен автомобил „***“, рег.№*****, не е била придружена с превозен билет.За извършената  проверка бил съставен констативен протокол  серия *** № **** .След което на 20.09-2015г.  на жалбоподателя за установено административно нарушение бил съставен АУАН серия *** ****г. № **** за нарушение по чл. 213, ал.1, т.2 от Закона за горите. 

При съставянето на акта жалбоподателят собственоръчно е подписал акт , като в графа „Обяснения на нарушителя“ жалбоподателят  е написал „Мисля, че документите е наред“.Въз основа  на акта за санкциониране на извършителя на  констатираното по-горе нарушение, на 17.11-2015г. е издадено обжалваното  Наказателно постановление  № *** от ****г.  на инж.В. Н. ***, в  обстоятелствената част на което административно наказващият орган е възприел описаната в акта  фактическа обстановка .В диспозитива на атакувания административен акт  за нарушението  на чл.213, ал.1,т.2 от ЗГ на  жалбоподателя В.К.К. с ЕГН ********** на основание чл. 266, ал.1 от ЗГ  било наложено  административно наказание  „глоба „ в размер на 500,00 лв./ петстотин лева/.

       Изложеното се установи от показанията на  разпитан по делото свидетел И.С.Д., които съдът кредитира изцяло, като последователни, логични и непротиворечиви, които не се оспорват от жалбоподателя и се подкрепят от писмените  доказателства- констативен протокол  и рапорт  от 2.09-2015г. .

       Разгледана по същество , жалбата неоснователна.Въз основа на

 извършена служебна проверка, съдът намира , че при съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното наказателно постановление не са допуснати нарушения на процесуалните норми, налагащи отмяна на  НП.

Акт за установяване  на административно нарушение и наказателно постановление са съставени от компетентни органи по смисъла на чл. 274, ал.1, т.2 от ЗГ и чл. 275, ал., т.2 от ЗГ и Заповед №***/****  от ****г. на Министъра на земеделието и храните.При съставянето на акт за установяване на административно нарушение и  при издаването на наказателното постановление са спазени сроковете по чл. 34, ал.2 от ЗАНН и не са допуснати съществени нарушения на административно наказателнопроцесуалните правила, които да налагат отмяна на последните.

          Както в акта, така и в НП точно и ясно е описано нарушението, което се приема, че е извършено, обстоятелствата, при  които то е  извършено, както и  законовите разпоредби, които са нарушени.Безспорно е, че и в акта и в НП,   конкретизирано кое е нарушено от страна на жалбоподателя.Текста на чл. 213, ал.1, т.2 от ЗГ предвижда изпълнително деяние на нарушението.Както в акта, така и в НП обаче, изрично , текстово е изписано, че нарушението, което се вменява във вина се изразява в транспортирането на дървесина, непридружена с превозен билет , поради което н може да се приеме, ч за жалбоподателя е останало непонятно коя от  формите на изпълнителните  деяния,визирани в разпоредбата на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ му се вменява във вина..Посочено е  и превозно средство, посредством което е осъществено деянието, като същото е индивидуализирано по марка и регистрационен номер.

        По отношение на приложението на материалния закон : Обжалваното НП е законосъобразно от материалноправна страна, съобразно дадената , вярна правна квалификация на нарушението.Съгласно нормата на чл. 213,ал.1, т.2 от ЗГ- забранени са покупко-продажба и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на :2.дървесина, непридружена с превозен билет.

          Определеното административно наказанне  в границите  на предвиденото в закона за конкретното нарушение и  според настоящия състав , съответства на характера и тежестта на административното нарушение, предвид  обществената опасност на конкретното нарушени, която съдът счита за висока, предвид опасността от увреждане на горите, още повече , че същото е определено в близък до минималния размер, поради което и не споделя становището на жалбоподателя, че  наложеното наказание следва да бъде изменено.

            Случаят не може да се квалифицира като маловажен,  тъй като става въпрос за  голямо количество дървесина – 1.50 пр. м3.Освен това общоизвестен факт е , ч в страната се извършват множество нарушения на разпоредби, гарантиращи опазване и правилната експлоатация на горския фонд, в резултата на което са нанесени значителни  щети.

           Предвид изложеното, съдът счита, че НП №***/ ****г. , издадено от Директора на РДГ–Б. е правилно и законосъобразно и като такова следва  да бъде  потвърдено.

           Мотивиран от горното, съдът, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН

 

Р      Е     Ш     И   :

             ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №*** от *****г. на инж.В. Н. ***, упълномощен със Заповед № ******/ ****г. на Министъра на земеделието и храните , с което на жалбоподателя В.К.К. с ЕГН ********** *** за допуснато нарушение  на чл. 213, ал.1,т.2 от Закона за горите  е наложено административно наказание :   на основание чл.266, ал.1 от ЗГ-  глоба в размер на  500,00 лв./ петстотин  лева /.

             Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: