Р Е Ш Е Н И Е

№ 16 / 25.1.2016 г.                                          

                              25.01- 2016 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На единадесети януари две хиляди и шестнадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

АНХ дело №439   по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид :

             Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на „ ******“ЕООД , със седалище и адрес на управление:гр.***** *** ******, ЕИК:*******, представлявано от Н.М.К. , с ЕГН **********-управител против наказателно постановление №-***-**** от *****г.  на П. В.Т.- Директор на Дирекция „Инспекция по  труда „-Б. , с което на „Многопрофилна болница за активно лечение –К.“ ЕООД, седалище и адрес на управление : гр.*** ** **** ****, ЕИК:** *****, в качеството на работодател ,за  нарушение на чл. 153, ал.2 от Кодекса на труда , на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 и чл. 415в, ал.1 от Кодекса на труда  наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 300,00 лв. / триста лева /.

          В жалба се излагат основания за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна.

          Административнонаказващият орган, чрез пълномощник- старши юрисконсулт С. М. Н.  изразява становище в смисъл, че жалбата неоснователна и  моли съдът да потвърди изцяло обжалваното Наказателно Постановление. 

  Жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

 

Същата е допустима,  разгледана по същество е основателна.

         Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

          На 02.06-2015г. инж.П.И.Е. – началник отдел „БТКД“, Дирекция „Инспекция по труда „ – Б. и К.Д.К. – главен инспектор , Дирекция „Инспекция по труда „-Б.  са извършили проверка в обект –„МБАЛ –К.“  ЕООД – гр.К., и на 08.06-2015г. и на 30.07-2015г.по документи в Дирекция „Инспекция по труда „- Б..

За извършена  проверка бил съставен протокол № *** от 30.07-2015г. .С Акт  за установяване на  административно нарушение  на трудово законодателство №***-*** от ****г.   е констатирано , че  жалбоподателят   „ МБАЛ –К.“ЕООД , със седалище и адрес на управление : гр.К., ЕИК:****, представлявано от Н.М.К. , с ЕГН **********-управител, в качеството си на работодател,  е допуснал  нарушение- не е осигурил  на С. Т. Т.  -„лекар“  в МБАЛ К. ,непрекъсната седмична почивка не по-малко от 6 часа , при сумирано изчисляване на работното време.Въз основа на така съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление.Нито в акта, нито в обжалваното наказателно постановление не са посочени заповеди, въз основа на които е полаган и заплащан изнъвреден труд, които заповеди  не са приложени по делото, нито са посочени в наказателното постановление. За да може да се провери законосъобразността на съставения акт  и съответно наказателно постановление необходимо в самия акт да е конкретизирано  извършеното нарушение – дата, място, кой , въз основа на каква заповед , колко и какъв вид извънреден труд    положил, т.е. актът следва да отговаря на изискванията на чл.42  от ЗАНН , към който  закон препраща Кодекс на труда, относно  установяване административните нарушения.Общото посочване в акта, че не е осигурена почивка на работниците и т.н. не дава възможност на съда да прецени какво е конкретното нарушение на трудовото законодателство и съответно кое е лицето, извършило виновно същото, с оглед реализиране административнонаказателна отговорност за това. Незаконосъобразността на акта за установяване на нарушение е довело до незаконосъобразност на наказателното постановление.

Последното не отговаря на  изискванията на ч. 57 от ЗАНН и по-конкретно,т.5, ал.1,според  който текст един от задължителните реквизити на постановлението е описание на нарушението, датата и  мястото , където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, като се посочват  и доказателствата, които го потвърждават.

          Предвид  гореизложеното, съдът намира, че  обжалваното наказателно постановление не съобразено с изискванията на ЗАНН- чл. 57, не съдържа  задължителните реквизити, поради което се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

          Мотивиран от горното, съдът, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН

 

Р      Е     Ш     И   :

 

          ОТМЕНЯ  наказателно постановление №***-*** от ****г.  на П. В. Т.- Директор на Дирекция „Инспекция по  труда „-Б. , с което на „Многопрофилна болница за активно лечение –К.“ ЕООД ,седалище и адрес на управление:гр.К.** ** *** , ЕИК:***, представлявано от Н.М.К. ,с ЕГН **********-управител, в качеството на работодател ,за  нарушение на чл. 153, ал.2 от Кодекса на труда , на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 и чл. 415в, ал.1 от Кодекса на труда  наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 300,00 лв. / триста лева /.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: