Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 17 / 25.1.2016г.  град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД           І наказателен състав

На тринадесети януари,                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                

                                          Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                              Съдебни заседатели :1.

                                                          2.

Секретар: В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

НАХ дело № 409 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано по жалба на Р.Г.Р., ЕГН-**********,*** против наказателно постановление № 15-0454-000216 от 26.8.2015  г. на началника на РУМВР-Сунгурларе, с което за нарушения по чл. 6, ал.1 и чл. 100, ал.1, т.2 от ЗДвП, са му наложени административни наказания глоба, съответно в размер на 30 лв. и размер на 10 лв.

С депозираната пред съда жалба се моли за отмяна изцяло на наказателното постановление, поради противоречия неотговарящи на истината.

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично. Поддържа жалбата и пледира за отмяна на обжалваното наказателно постановление, поради несъответствие между изложената фактическа обстановка в НП и в АУАН, относно управлявания от него автомобил.

Административно наказващият орган, редовно уведомен не изпраща представител в съдебно заседание, не изразява становище по жалбата и не прави доказателствени искания.

По делото се събраха писмени доказателства, разпитан бе свидетелят по акта за установяване на административно нарушение И.И.И..

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 27.7.2015 г. около 19.00 часа, в гр.Сунгурларе, актосъставителят Г.Д., мл.автоконтрольор в РУМВР-Сунгурларе, съвместно със своя колега И.И., спрял за проверка товарен автомобил "Форд Транзит" с рег. ***, собственост на  „Арис Фърниур Груп“ АД. Поводът за проверка бил, неспазването от страна на водача на автомобила на пътен знак В-4, забраняващ движението на съответното МПС. При проверката, водачът не представил свидетелство за регистрация на МПС част І или ІІ.

За констатираните нарушения на водачът бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 232/27.07.2015 година за нарушаване разпоредбите на чл.6, ал.1 и чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП.

Въз основа на съставения акт началникът на РУМВР – Сунгурларе издал атакуваното наказателно постановление № 15-0454-000216 от 26.8.2015  г., с което санкционирал жалбоподателя, като за нарушението на чл.6, т.1 от ЗДВП, на основание чл.183, ал.3, т.5 – предложение „първо” от ЗДвП му наложил наказание глоба в размер на 30 /тридесет/ лева и за нарушение на чл.100, ал.1 т.2 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1-предложение „трето“ от ЗДвП му наложил наказани глоба в размер на 10/десет/ лева.

С оглед служебното начало в административнонаказателното производство съдът не е ангажиран единствено с доводите на жалбоподателя, а следва да извърши сам цялостна проверка досежно процесуалната и материалната законосъобразност, както и досежно правилността на обжалваното наказателно постановление. Така съдът за конкретния спор намира, че АУАН и НП са издадени от лица притежаващи компетентност за това, както и че са спазени и процесуалните правила при издаването им.

Съдът констатира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Описаното деяние в обстоятелствената част на акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление не съответстват помежду си.

Видно от съдържанието на АУАН той има задължителното съдържание по чл.42 от ЗАНН и ясно съдържа и датата и мястото на извършване на нарушението, както е записано „…на 27.7.2015 г. около 19.00 ч. в гр.Сунгурларе, ул. Гр.Георгиев по посока ул.Хр.Ботев на кръстовището управлява товарен автомобил Форд Транзит с рег. ***, собственост на „Арис Фърниур Груп“ АД, Булстат 175300347, гр.София, бул.Цариградско шосе бл.139, като нарушава зоната на действие на пътен знак В4. При проверката водача не представя СРМПС чат І или ІІ.“

По-нататък видно от съдържанието на обжалваното наказателно постановление, с което е наказан жалбоподателят в обстоятелствената част от една страна е описано изложеното по - горе досежно нарушението, датата и мястото когато е извършено, но наказващия орган изрично е записал в противоречие със съдържанието на акта, че нарушението е извършено „…на 27.7.2015 г. около 19.00 ч. в гр.Сунгурларе на ул. Гр.Георгиев като водач на лек автомобил – АУДИ А3 с рег. ***, държава България при обстоятелства: В гр.Сунгурларе, обл. Бургас, ул. Гроздьо Георгиев, по посока ул.Хр.Ботев на кръстовището управлява товарен автомобил Форд Транзит с рег. ***, собственост на „Арис Фърниур Груп“ АД, Булстат 175300347, от  гр.София, бул.Цариградско шосе бл.139, като нарушава зоната на действие на пътен знак В4. При проверката водача не представя СРМПС чат І или ІІ.“

В този смисъл като е посочил две различни моторни превозни средства лек автомобил АУДИ и товарен автомобил „Форд-транзит“, управлявани от жалбоподателя Р. на датата на нарушението 27.07.2015г., административно наказващия орган е допуснал съществено процесуално нарушение, изразяващо се в нарушаване правото на защита на наказаното лице, което е поставено в невъзможност поради това противоречие да разбере с кое от двете МПС се твърди, че е извършил нарушението. Съдът не може да приеме, че това е проста техническа грешка в изписване лек и товарен автомобил, тъй като тя е съществена и касае основен елемент – марката и вида на автомобила,  с който се твърди, че е извършено нарушението. Само на това основание съдът намира, че следва да отмени изцяло обжалваното наказателно постановление.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0454-000216 от 26.8.2015  г. на началника на РУМВР-Сунгурларе, с което за нарушения по чл. 6, ал.1 и чл. 100, ал.1, т.2 от ЗДвП на Р.Г.Р., ЕГН-**********,*** са му наложени административни наказания на основание чл.183, ал.3, т.5 – предложение „първо” от ЗДвП - глоба в размер на 30 /тридесет/ лева и на основание чл.183, ал.1, т.1-предложение „трето“ от ЗДвП –глоба в размер на 10/десет/ лева, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: