РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 25.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 409/2015

По ЗД по пътищата

Р.Г.Р.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 25.1.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0454-000216 от 26.8.2015 г. на началника на РУМВР-Сунгурларе, с което за нарушения по чл. 6, ал.1 и чл. 100, ал.1, т.2 от ЗДвП на Р.Г.Р., ЕГН-**********,*** са му наложени административни наказания на основание чл.183, ал.3, т.5 – предложение „първо” от ЗДвП - глоба в размер на 30 /тридесет/ лева и на основание чл.183, ал.1, т.1-предложение „трето“ от ЗДвП –глоба в размер на 10/десет/ лева, като незаконосъобразно.

2

АНД No 439/2015

Административни дела

МБАЛ КАРНОБАТ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 25.1.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №02-000151 от 25.09-2015г. на Павлин Васков Тодоров- Директор на Дирекция „Инспекция по труда „-Бургас , с което на „Многопрофилна болница за активно лечение –Карнобат“ ЕООД ,седалище и адрес на управление:гр.Карнобат,ул.“Стара планина„№180, ЕИК:102612100, представлявано от Н.М.К. ,с ЕГН **********-управител, в качеството на работодател ,за нарушение на чл. 153, ал.2 от Кодекса на труда , на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 и чл. 415в, ал.1 от Кодекса на труда наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 300,00 лв. / триста лева /. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено

3

АНД No 452/2015

По ЗГ и ЗЛОД

В.К.К.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 25.1.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 957 от 17.11-2015г. на инж.Венелин Н. ***, упълномощен със Заповед № РД 49-199/ 16.05-2011г. на Министъра на земеделието и храните , с което на жалбоподателя В.К.К. с ЕГН********** *** за допуснато нарушение на чл. 213, ал.1,т.2 от Закона за горите е наложено административно наказание : на основание чл.266, ал.1 от ЗГ- глоба в размер на 500,00 лв./ петстотин лева /. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-потвърдено

4

НОХД No 17/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

И.Т.Т.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Разпореждане от 25.1.2016г.
И.Т.Т.