РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 677/2015

Изменение на издръжка

Д.Н.В.

Н.В.В.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 22.1.2016г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ размера на издръжката определена със съдебна спогодба по гр.д. № 550/2012 год. по описа на Районен съд гр. Карнобат и ОСЪЖДА Н.В.В. с ЕГН ********** *** да заплаща на детето си Д.Н.В. с ЕГН ********** *** , роден на *** г. чрез неговата майка и законен представител Н.Н.Г. с ЕГН ********** *** , същата с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - адвокатска кантора в гр. Карнобат, ул. Георги Димитров № 6 - адв. Д.Д.В. БАК по 140 лв. ежемесечна издръжка, начиная от 31.08.2015 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска .

2

АНД No 441/2015

Административни дела

МБАЛ КАРНОБАТ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 22.1.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление наказателно постановление № 02-000153/25.09.2015 година на директора на Дирекция „Инспекция по труда”-град Бургас,с което на „Многопрофилна болница за активно лечение-Карнобат”ЕООД,със седалище и адрес на управление : град Карнобат,ул.”Стара планина” № 180,ЕИК : 102612100, в качеството му на работодател по смисъла на § 1,т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда,представлявано от управителя на същото Н.М.К.,ЕГН-**********,е наложена имуществена санкция в размер на 300(триста) лева на основание чл.416,ал.5,във връзка с чл.414,ал.1 и чл.415в,ал.1 от Кодекса на труда от Кодекса на труда,във връзка с извършено от същия нарушение разпоредбата на чл.146,ал.2,т.1 от същия кодекс,като намалява размера на наложената му имуществена санкция от 300(триста) лева на 100(сто) лева. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение-Карнобат”ЕООД,със седалище и адрес на управление : град Карнобат,ул.”Стара планина” № 180,ЕИК : 102612100,в качеството му на работодател по смисъла на § 1,т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда,представлявано от управителя на същото Н.М.К.,ЕГН-**********,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5(пет)лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист.

3

АНД No 442/2015

Административни дела

МБАЛ КАРНОБАТ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 22.1.2016г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление наказателно постановление № 02-000154/25.09.2015 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-град Бургас,с което на „Многопрофилна болница за активно лечение-Карнобат”ЕООД,със седалище и адрес на управление : град Карнобат,ул.”Стара планина” № 180,ЕИК : 102612100,в качеството му на работодател по смисъла на § 1,т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда,представлявано от управителя на същото Н.М.К.,ЕГН-**********,е наложена имуществена санкция в размер на 300(триста) лева на основание чл.416,ал.5,във връзка с чл.414,ал.1 и чл.415в,ал.1 от Кодекса на труда от Кодекса на труда,във връзка с извършено от същия нарушение разпоредбата на чл.152 от същия кодекс,като намалява размера на наложената му имуществена санкция от 300(триста) лева на 100(сто) лева. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение-Карнобат”ЕООД,със седалище и адрес на управление : град Карнобат,ул.”Стара планина” № 180,ЕИК : 102612100,в качеството му на работодател по смисъла на § 1,т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда,представлявано от управителя на същото Н.М.К.,ЕГН-**********,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5(пет)лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-изменено

4

ЧНД No 2/2016

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

С.И.Д.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 22.1.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1 във връзка, с чл.23,ал.1 от НК налага на осъдената С.И.Д., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, най-тежкото наказание измежду определените й по НОХД № 239/2013 година, НОХД № 435/2013 година и НОХД № 464/2015 година - всички по описа на Районен съд-град Карнобат,а именно: „пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от девет месеца; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца. НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК приспада изцяло изтърпяното от осъдената С.И.Д. наказание „пробация” в периода 14.06.2013 година - 14.03.2014 година по НОХД № 239/2013година и НОХД № 435/2013година -двете по описа на Районен съд– град Карнобат със следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от девет месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от девет месеца.
С.И.Д.