РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 951/2015

Чл.19 ЗГР

К.А.Т.

 

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 21.1.2016г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на К.А.Т., ЕГН **********,***, като занапред същата да носи името: К.А.А.. ДА СЕ ВПИШЕ допуснатата промяна на фамилното име на К.А.А. в регистрите по гражданско състояние и регистъра за населението. Решението е постановено при участието на заинтересованата страна Районна прокуратура – Карнобат. Препис от решението да се изпрати на длъжностните лица по гражданското състояние при Община Карнобат за отразяване на допуснатата промяна на фамилното име в регистъра за населението. Препис от решението да се изпрати на „Бюро съдимост” при Карнобатски районен съд за сведение. На основание чл. 537, ал. 1 от ГПК, решението не подлежи на въззивно обжалване.
В законна сила от 21.1.2016г.