РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1117/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

СД БЕРКО 90 БЕРКОВСКИ И СИЕ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 19.1.2016г.

2

АНД No 229/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Й.Р.В.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 19.1.2016г.
Решение № 12/19.1.2016 по АНД № 229/2015г. е изготвено и ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 1093 от 08.05.2015 година на Директора на РДГ Бургас издадено срещу Й.Р.В. с ЕГН ********** *** , същата със съдебен адрес *** Симеон Първи № 102 – адв. Т.Д. с което за извършено административно нарушение през периода от 31.07.2014 година до 25.11.2014 година на разпоредбата на чл. 257 ал.1 т.1 във връзка с чл. 190 ал.2 т.2 от Закона за горите във връзка с чл. 47 ал.1 т. 6 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. на основание чл. 257 ал.1 т.1 от Закона за горите във вр. с чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите , като напълно незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.