Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 / 18.1.2016 г.                                            

                              18.01- 2016 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На двадесет и първи декември две хиляди и петнадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар  Д.Е.  

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело № 3    по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид :

              

    Мотивиран от горното, съдът,

 

Р      Е     Ш     И   :

  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на  наследниците  на Л.И.Л. ***,починал на ***г., а именно : 1.Р. В= Л. с ЕГН **********, 2. М.Л.Л. с ЕГН **********, . 3.В.Л.Л. с ЕГН **********, и страните по делото: Р.Т. ***, ЕГН: **********, М.Т.Р. ***, ЕГН: **********, М.Т.Д. ***, ЕГН: **********, Т.Н. ***, ЕГН: **********, Т.Т. ***, ЕГН: **********, С.Т. ***, ЕГН- **********, действащи, чрез пълномощник адв.С.Х.Г.-Т. и

 1.Ц.К.Т. ***, ЕГН: **********,2. В.Ч.Т. ***, ЕГН: **********,3. К.Ч.Т. ***, ЕГН: **********, 4.Р.Т. **********, ЕГН: **********,5. М.Т. ***, ЕГН: **********, 6.Я.Б.Г. ***, ЕГН: **********,7. С.Б. ********, ЕГН; **********,че договор за аренда на земеделска земя рег.№ ***/***г. , том **, №*** от ***г. по регистъра на нотариус Т. В.рег.№ *** на НК с район на действие- района на РС-К. , вписан в Агенция по вписванията с вх. Рег.№ ***, акт***, том **, партида*** от ***г. , сключен между Ч. С. Т. и Л.И.Л. чрез пълномощник Н. Е. Т. , за отдаване под аренда на земеделски земи , находящи се в землището на с.К., ЕКАТТЕ  ***, община *************** ,на  които на наследниците на С. Т. Р. , б.ж. на с.К.********,        починал на ***г.,с решение №*** от***г. по преписка вх.№***/ ***г.  ОСЗ гр.*** възстанови правото на собственост  върху земеделски земи,в стари реални граници, на земи, находящи се в землището на с.К.** ,ЕКАТТЕ ***, а именно :

1.нива от 0.501 дка, четвърта категория,в местността „***“ имот № **** по картата на землището, при граници/съседи:

№***-нива на „*** ****“АД;

№*** –полски път на Община гр.С.;

№***-нива на „***-***“АД;

№***-полски път на Община гр.С.**.

2.нива от 0.139 дка ,четвърта категория, в местността „*** „ имот № ***, по картата на землището, при граници/ съседи/:

№**- нива на нас-те на н-ци  Д. М.;

№**- нива на нас-те на Д. П. И.;

№***- нива на нас.на н-ци на С. Г.;

№**-нива на нас.на н-ци Р. Т.;

№***- нива на „******“ АД;

№**- нива на нас. На н-ци Р. Т.;

№***- нива на „***“ АД .

Както и с решение №*** от ***г.ОСЗ гр.С. по преписка вх.№***/***г. възстановено правото на собственост на наследниците на С. Т. Р.,върху земеделски земи, находящи се в землището на с.К., ЕКАТТЕ***, съгласно план за земеразделяне, както следва :

1.нива от 9.602 дка , от които 7.802 дка  пета категория и 1.800 дка  осма категория, в местността „***“ , имот № ** по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:

№**-нива на Г. Ж. К. и др.;

№***-полски път на Община гр.С.;

№***-лозе на „*****“АД;

№***- лозе на Б. Д.Б.;

№***-лозе на К. Г. М.

      Ограничения при ползване на имота, основания:

       Отклонение от магистрален  газопровод от 300 до 500mm.В охранителната зона на 150 m от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други дървета с развита коренова система, и  на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителството на по-малко от 10 m от двете му страни.

    2.нива от 15.001 дка, трета категория,в местността***, имот № ***, по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:

№***- нива на нас. На Д. Г. В.;

№***- нива на К. Г. М.;

№***-нива на Р. В. Л. и др.;

№***- нива на М. Й.М.;

№*** –нива на  нас.на Д. П. И.;

№***- нива на К. М. Ж.;

№***-нива на П. П. П. и др.;

№*** – нива на М.Р. Н.;

№***-нива на нас.на Г. Р. Т.;***.С..

3.нива от 15.001 дка, трета категория,в местност „ ***“, имот № ***, по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:

№***- лозе на Т. Б. Б.;

№***- лозе на насл. На С. Ж. С.;

№***- лозе на Д. Д. В.;

№***- лозе на насл. На М. Ч. К. и др.;

№***-полски път на Община гр.С.;

               Ограничения при ползване на имота, основания:

Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

4.Нива от 4.099 дка, трета категория, в местност „***“, имот № *** по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:

№***- нива на Община гр.С.;

№***- полски път на Община гр.С.;

№***- нива на Ж. Д.Д.;

№***- полски път на Община гр.С.;

№****- пасище, мера на Община гр.С.;

5. НИВА  от  3.195 дка , четвърта категория, в местност „****“ , имот № **** , по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:

№***- нива на М.Л.Л.;

№***- нива на М. Р. Н.;

№***- нива на Р. Д. Р.;

№***- нива на Я. И. С.;***.С..

             Ограничения при ползване на имота, основания:

             Електропровод 20 kV.На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

6.Нива от 1.072 дка, четвърта категория, местност „*** ***** “, имот № ***,  по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:

№***- нива на Община гр.С.;

№**- Път ІV кл. На Община гр.С.;

№***- нива на насл. На Д. П. И.;

№***- нива на насл. На С. Г. В.;

             Ограничения при ползване на имота, основания:

             Отклонение от магистрален  газопровод от 300 до 500mm.В охранителната зона на 150 m от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други дървета с развита коренова система, и  на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителството на по-малко от 10 m от двете му страни.

7. Нива от 4.041 дка , четвърта категория, в местност „***** „, имот № ***, по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:

№***- Пасище, мера на Община  С.;

№****-нива на насл. На Д. П. И.;

№***- нива на насл. На М. Т. Р.;***.С..

8.Нива от 9.202 дка, трета категория, в местност „***“, имот № ***, по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:

№***- нива на М. Й. М.;

№ ***- нива на насл. На М. А. М.;

№***- нива на Р. Г. Д.;

№***- нива на насл. На М. Ч. К. и др.;

№***- нива на П. Н. Р. и др.;

№***- Полски път на Община гр.С..

9.нива от 8.830 дка, четвърта категория, местност „***“ , имот № ***, по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:

№****-нива на  нас. На Д. Д. М.;

№***- полски път на Община гр.С.;

№***-нива на ***** „АД;

№***- нива на Ч. А. В.;

№***- нива на А. Т. П.;

№***- нива на Л.И.Л.;

№***-нива на Р.В.Л. и др.;

№***- нива на насл. На Н. Т. Н.;

№***-нива на Л.И.Л..

10.нива от 12.965 дка, девета категория, в местност „***“, имот № ***, по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:

№***- нива на нас. На Г. Р. З.;

№***- нива на Ч.  А. В.;

№***- нива на нас. На М.Д.Б.;

№***- нива  на Р. Н. Г.;

№***- полски път на Община гр.С.;

№***- нива на „***“ЕООД;

№***- нива на И.Ж.Ч..

11.нива от 22.99 дка,четвърта категория , в местност „***“, имот № ***, по плана за земеразделяне, при граници/съседи/:

№***- нива на Л.          И.Л.;***.С.;

№***- нива на П. П. П. и др.;

№***- нива на Г. Я. Д.;

Землищна граница

е прекратен на основание чл.124, ал.1 от ГПК, вр.  27, ал.1, т.5, предл.2 от ЗАЗ, поради смърт на арендатора- Л.И.Л. ***,починал на ****г..

           Решението може да се обжалва пред Б. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: