РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 13.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 920/2015

Искове по СК

М.Й.И.

С.А.И.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 13.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която страните по настоящото дело Й.М. И. с ЕГН **********, М.Й.И. с ЕГН **********,*** и С.А.И. с ЕГН ********** *** се съгласяват на следното: Детето Й.М. И. с ЕГН ********** ще живее при своя баща М.Й.И. с ЕГН **********, като бащата ще упражнява родителските права върху детето. На майката С.А.И. с ЕГН ********** *** се определя режим на лични контакти с детето Й.М. И. с ЕГН ********** всяка последна седмица от месеца от 10 часа в събота до 16 ч. в неделния ден, както и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. Майката С.А.И. с ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на детето Й.М. И. с ЕГН ********** в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, считано от 13.01.2016 г. до възникване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, която издръжка ще се изплаща чрез бащата М.Й.И. с ЕГН **********, които парични преводи ще бъдат изпращани на адреса на бащата М.Й.И. с ЕГН ********** ***.
В законна сила от 13.1.2016г.

2

НЧХД No 367/2015

НЧХД

Б.Т.Б.

Л.К.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 13.1.2016г.
ОДОБРЯВА спогодба постигната между тъжителя Б.Т.Б., ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** представлявана от адв. В.Ц. *** и подсъдимия Л.К.М. ЕГН: ********** ***, представляван от адв. Д.В. ***, по силата на която: Подсъдимият Л.К.М. се извинява на тъжителя Б.Т.Б.. ОСЪЖДА Л.К.М. ЕГН: ********** *** да заплати на Б.Т.Б., ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, сума в размер на 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за причинени от подсъдимия неимуществени вреди, причинени от престъпления по чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.4, вр. чл.147, ал.1 - предл. „второ“ от НК,осъществено в края на м.септември 2015 година и престъпление по чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 и т.4, вр. чл.147, ал.1 - предл. „второ“ от НК, осъществено на 07.10.2015 година-двете деяния са осъществени в село Лозарево, общ. Сунгурларе, обл. Бургаска, както и сумата в размер на 812.00 /осемстотин и дванадесет/ лева, представляваща заплатени от тъжителя Б.Т.Б. разноски по делото - адвокатско възнаграждение и държавна такса за образуване на делото. Подсъдимият се задължава да заплати тези суми в общ размер 1812.00 /хиляда осемстотин и дванадесет/ лева в срок до 01.3.2016 година. ОСЪЖДА Л.К.М. ЕГН: ********** *** да заплати на Б.Т.Б., ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** ДА ЗАПЛАТИ на РС-Карнобат държавна такса в размер на 50.00 лв., както и държавна такса в размер на 10,00 лева за издаване на изпълнителни листи за горепосочените суми, които суми да се приведат по сметка на РАЙОНЕН СЪД гр. Карнобат № BG67RZBB91553120067013 и BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат – RZBBGSF. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.4, т.3 НПК производството по НЧХД № 367/2015 година по описа на РС-Карнобат и внася делото в архив.