Мотиви към присъда № 21 от 12.01.2016г.,

постановена по НЧХД №345/ 2015г. по описа на Районен съд - Карнобат

 

Съдебното производство по делото е образувано по тъжба от М.С.С. с ЕГН ********** от гр.София против М.М.Г. с ЕГН ********** ***.

С разпореждане на съдията докладчик от 06.10.2015г. е приет за съвместно разглеждане в производството предявения от тъжителя С. против подсъдимия Г. граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 300 000 лева, представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в резултат на деянието, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата. Със същото разпореждане тъжителят е конституиран като граждански ищец в процеса.

В пледоарията си повереникът на тъжителя изтъква, че обвинението е доказано и подсъдимият следва да бъде признат за виновен, като предоставя на съда да определи справедливото в случая наказание за извършеното деяние, а по отношение на предявения граждански иск посочва, че същият следва да бъде уважен.

В пледоарията си защитниците на подсъдимия  посочват, че липсва умисъл от негова страна за засягане на честта и достойнството на тъжителя, тъй като даденото от него интервю касае начина на работа в Община Карнобат.

В последната си дума подсъдимия Г. посочва, че е невинен.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл.14 и чл.18 НПК, намира за установено следното:

 

ПО ФАКТИТЕ

 

Подсъдимият М.М.Г. с  ЕГН **********, е  роден на ***г. в гр.Карнобат, българин, български гражданин,  женен, неосъждан, образование  средно специално, управител на фирма.  

На 17.09.2015г. в новинарски уебсайт за Бургаска област „nabega.bg“ е публикувано интервю с подс.Г. ( статията е активна на посочената интернет-страница), в което на въпроса от страна на интервюиращия – Как Вие ще коментирате помощта, която общината оказва на земеделците?“, подсъдимият Г. дава следния отговор: „ Помощта на общината е насочена предимно към един определен земеделец. Спрямо всички останали съдействието се изразява само в събиране на наеми за общинските пътища в масивите.Кметът постоянно говори за лозови масиви, които ще бъдат създадени след една, две или пет години. Но подкрепа за каквито и да е дейности получава само един земеделец – М.С.. Само преди по-малко от месец, след изключителното настояване на кмета, му бяха дадени около 1500 дка общинска земя за трайни насаждения. За да успее да го направи, кметът Д три пъти внася предложение в ОбС за провеждане на търгове. Три пъти общинските съветници гласуваха против, защото бяха достатъчно прозорливи да разберат, че това е поредната сделка в услуга на М.С.. Земята, която комасирана е 1500 дка, се предлагаше на търг от по няколко стотин декара, но само за трайни насаждения. Тези условия са неприемливи за дребните земеделци – те не могат да участват в такъв търг. Ясно беше,че търгът е предназначен за определен участник.

В същото това интервю на въпроса- „Как си обяснявате предпочитанието към един определен земеделец?“, подсъдимият Г. отговаря по следния начин: „М.С. всячески подкрепя настоящия кмет и това е известно на всички в Карнобат. Говори се дори, че сега С. реди предизборната листа на АБВ, които на изборите ще подкрепят кандидатурата на.Взаимната подкрепа между Георги Димитров и М.С. вече е съвсем явна. Като доказателство мога да посоча следната сделка.“

С решение № 521.I/29.04.2015г. на общински съвет Карнобат Община Карнобат има сключени 5 договора за аренда както следва: с ЕТ

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

Така описаната фактическа обстановка се приема от съда за установена въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства.

 

ПО ПРАВОТО

 

Клеветата е престъпление против честта и достойнството на личността, което се изразява в разгласяване на факти и обстоятелства, които са неистински и позорни, или приписване на престъпление, което не е извършено. Предмет на клевета могат да бъдат твърдения с конкретно съдържание, които носят информация за точно определено обстоятелство, време, място, лице (явление от миналото и настоящето). Това обстоятелство следва да бъде позорно, т. е. недостойно, от гледна точка на общоприетите морални разбирания, и да предизвиква еднозначна негативна оценка на обществото, или в частност - да представлява приписване на престъпление. Тези факти трябва обективно да бъдат съобщени, а не - да се извеждат чрез предположения, асоциации, интерпретации или други форми на субективна психическа дейност.Извън обхвата на клеветата остават случаите, при които деецът изказва мнение, своя субективна оценка или извод, изразява становище или упражнява право на искания, от които произтичат определени правни последици.

По отношение на фразите „Помощта на общината (Карнобат) е насочена предимно към един определен земеделец….подкрепа за каквито и да е дейности получава само един земеделец-М.С.“, „Само преди по-малко от месец, след изключителното настояване на кмета (на Карнобат) му бяха дадени около 1500декара общинска земя за трайни насаждения“, „….Три пъти общинските съветници гласува против, защото бяха достатъчно прозорливи да разберат, че това е поредната сделка в услуга на М.С.“,Ясно беше, че търгът е предназначен са определен участник“:

В случая инкриминираните фрази подлежат на изследване във връзка една с друга и с цялостното съдържание на статията, тъй като всеки следващ израз допълва смислово предходния.

Причината за това е фактът, че в нито един израз сам по себе си не се съдържа твърдение за конкретно действие на тъжителя. Във всеки един от инкриминираните изрази се засягат действия, извършени от  трети лица- предоставяне на помощ и подкрепа (тя се предоставя на тъжителя),  общински съветници гласуват, за да се сключи сделка, общината организира търг. Във всеки един от изразите тъжителят стои от другата страна на действието-той е този който получава, а не този, който извършва неправомерните действия.

Верен е фактът, че подпомагането или получаването на помощ или сътрудничество между земеделец и дадена община по никакъв начин не може да се приеме за позорен. Смущаващо обаче е твърдението (инкриминираните изрази в цялост), че такава помощ получава основано един конкретен земеделец и то до степен, когато се налага няколкократно гласуване в Общинския съвет или до специално организиран търг.

В действителност всички тези твърдения за действията на Община Карнобат създават впечатление, внушават, че срещу тях стоят други действия, тези на тъжителя, тъй като иначе не биха се извършили от тях, не биха оказвали такава подкрепа. Такова твърдение обаче за това какви  действия е извършил тъжителя така щото  да получи тази подкрепа- за да се налага три пъти гласуване в Общинския съвет или да се „нагласява“ търг, липсват. Същевременно създаването на внушение не следва да се квалифицира като клевета, доколкото съставът изисква разгласяването на конкретно твърдение и това е така, тъй като само по този начин подсъдимият би могъл да се защити-като докаже твърденията си.

По отношение на израза „Взаимната подкрепа между и М.С. вече е съвсем явна“:

Самият израз сам по себе си не разгласява позорно обстоятелство, тъй като подкрепата на известен, успешен бизнесмен и обществен деятел, какъвто се явява тъжителят С., която той указва на кандидат за кмет или вече действащ такъв не е позорно.

От друга страна съдът намира, че този израз представлява субективния извод, становището на подсъдимия Г. за фактите, които излага досежно дейността на общината. Следва да се обърне внимание на факта, че тези думи са изказани от подсъдимия в отговор на въпроса „Как си обяснявате предпочитанието към един определен земеделец ?“, при което подсъдимият посочва, че е налице взаимна подкрепа. Начинът на мислене обаче не може да се криминализира, тъй като резултатите от него са нееднозначни и не подлежат на доказване.

Не на последно място следва да се посочи, че този израз не следва да се тълкува във връзка с останалите, тъй като за това си становище-явна взаимна подкрепа, подс.Г. дава конкретен пример, който няма общо с твърдението му подпомагането на земеделците.

По изложените по-горе аргументи съдът прие, че от обективна страна липсва извършено престъпление клевета и  съдът призна подсъдимия за невиновен в това, че на че на 17.09.2015г. в новинарски уебсайт за Бургаска област „nabega.bg“ разгласил позорни обстоятелства за тъжителя М.С. от гр.София с изразите: „Помощта на общината (Карнобат) е насочена предимно към един определен земеделец….подкрепа за каквито и да е дейности получава само един земеделец-М.С.“, „Само преди по-малко от месец, след изключителното настояване на кмета (на Карнобат) му бяха дадени около 1500декара общинска земя за трайни насаждения“, „….Три пъти общинските съветници гласува против, защото бяха достатъчно прозорливи да разберат, че това е поредната сделка в услуга на М.С.“, „Ясно беше, че търгът е предназначен са определен участник“, „Взаимната подкрепа между и М.С. вече е съвсем явна“, поради което и на основание чл.304 НПК го оправда изцяло по повдигнатото му обвинение по  по чл.148, ал.2 вр. с ал.1, т.2 вр. чл. 147, ал.1 от НК.

 

ПО ГРАЖДАНСКИЯ  ИСК

 

Както вече се посочи, подсъдимият не е разгласил позорно обстоятелство за тъжителя, нито му е приписал престъпление, поради което не е извършил деликт. Ето защо съдът отхвърли предявения от тъжителя С. против подсъдимия Г. граждански иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 300000 лева, представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в резултат на деянието, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

 

ПО РАЗНОСКИТЕ

 

Във връзка със сторените от страните разноски по делото е представен Договор за правна защита и съдействие, сключен между подс.Г. от една страна и адвокат Вълков и адвокатско дружество „Радулов, П., Димитров и К.“ от друга с предмет оказване на процесуално представителство и защита пред първа инстанция по настоящото дело. Договореното възнаграждение по договора е 12000лв. с ДДС и е изплатено изцяло в брой. Доколкото обаче в така представения договор няма конкретизация каква част от сумата касае всеки един от двамата защитници по делото съдът прие, че тя следва да се раздели по равно за всеки един от тях. Липсва посочване и каква част от това възнаграждение е договорено за защита и по предявения срещу подс.Г. граждански иск.

С оглед изхода от делото и на основание чл.190, ал.1 от НПК съдът осъди тъжителя да заплати на подсъдимия направените от него разноски по делото в размер на 1000 лева – заплатено адвокатско възнаграждение за защита срещу повдигнатото обвинение. За достигне до този размер съдът взе предвид фактическата (производството по делото приключи в 3 съдебни заседания, едно от които с продължителност 15 мин.) и правна сложност (дело от частен характер) на делото , поради което прие, че следва да се присъди предвидения в чл. 13 от предвидения в Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения минимум.

По отношение на разноските по предявения граждански иск следва да се посочи, че с т.1 от Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК се прие, че само, когато е доказано извършването на разноски в производството, те могат да се присъдят по правилата на чл. 78 ГПК. Ето защо, в договора за правна помощ следва да бъде указан вида на плащане, освен когато по силата на нормативен акт е задължително заплащането да се осъществи по определен начин - например по банков път. Тогава, както и в случаите, при които е договорено такова заплащане, то следва да бъде документално установено със съответните банкови документи, удостоверяващи плащането. В процесния случай сумата е над предвидено в Закона за ограничаване на плащанията в брой ограничение и заплащането следва да бъде доказано със съответните документи, а такива по делото не са представени.

Мотивиран от изложеното, съдът постанови присъдата.

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: