О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

  7/ 12.1.2016г.                                                             гр.Карнобат

 

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                     І    наказателен състав

На дванадесети януари през две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                                                   Председател: Татяна Станчева

 

като разгледа докладваното от съдия Станчева ЧНД № 449  по описа за 2015год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.243, ал.4 от  НПК.

            Образувано е по жалба на И.Н.Н. с ЕГН ********** ***  против постановление на Районна прокуратура – Бургас,  от 25.11.2015гг., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 07-399/2011 г. по описа  на РУП –Карнобат, ДП №532/2014г. на БРП, водено срещу А.Ф.А. за престъпление по чл.129, ал.2 във вр. ал.1 от НК.

            В  жалбата си И.Н. твърди, че постановлението на РП -Бургас е неправилно, необосновано и незаконосъобразно, като моли съдът да го отмени и върне делото на прокурора със задължителни указания, относно прилагането на закона.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения 7-дневен срок по чл.243, ал.3 от НПК, поради което е допустима

Районен съд - Карнобат, като се запозна с жалбата, атакуваното постановление и с материалите по ДП 07-399/2011г. по описа на РУП Карнобат,  намира атакуваното постановление за прекратяване на наказателното производство за неправилно и незаконосъобразно.

На първо място съдът следва да посочи, че прокурорът е прекратил наказателното производство на основание чл.24, ал.4 от НПК, като в постановлението не е изложил конкретната фактическа обстановка приета от него, след анализ на събраните при разследването доказателства. В постановлението прокурорът се е задоволил подробно и пространствено да изложи твърденията на всеки един от разпитаните по делото свидетели, пострадалия Н. и обв.А., заключенията на СМЕ, но не и какво счита за установено след приключване на разследването.

От постановлението не става ясно дали наблюдаващият прокурор приема, че е причинена средна телесна повреда или не. Не е извършен анализ на събраните при разследването доказателства, които подкрепят две версии: едната група доказателства са в подкрепа на твърденията на постр.Н. и обвинителната теза, а втората група са оправдателните доказателства и отричащи обвинението, като в случая, ако прокурорът кредитира едни от показанията и не дава вяра на други, то той следва да изложи мотиви за това.

 

Настоящият състав на съда счита постановлението на прокурора за немотивирано и незаконосъбразно, с оглед на което същото следва да бъде отменено и делото да се върне на РП-Бургас.

Мотивиран от горното и на основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК Районен съд – Карнобат

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ постановление на Районна прокуратура – Бургас,  от 25.11.2015г., с което на основание чл.24, ал.4 и чл.199 от НПК е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 07-399/2011 г. по описа  на РУП –Карнобат, ДП №532/2014г. на БРП, водено срещу А.Ф.А. за престъпление по чл.129, ал.2 във вр. ал.1 от НК.

          Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от съобщаването му пред Бургаски окръжен съд.

 

 

 

                                                                   Районен съдия: