РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 11.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 299/2015

Развод и недейств. на брака

Д.Щ.Г.

Е.В.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 11.1.2016г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : Прекратявам производството по гр.д. № 299 / 2015 г. по описа на КРС. НА ОСНОВАНИЕ чл. 118 ал.2 във връзка с ал.1 от ГПК настоящото гражданско дело № 299 / 2015 г. да се изпрати на Бургаски районен съд по компетентност.

2

Гражданско дело No 520/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ЛИКТРАНС ЕООД

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 11.1.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО , че Община Сунгурларе, ЕИК : 00057250, със седалище и адрес на управление : гр.Сунгурларе , ул.“Г.Димитров“ №2,представлявана от Кмет-В.П.П. дължи на „Ликтранс „ЕООД , ЕИК : 119672027 , със седалище и адрес на управление : гр.Сливен , ул.“Малина „ №6 , представлявано от П.Х.С. – управител , сумата в общ размер 17 782.93лв. / седемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и два лева и 93 стотинки /,от които : 14 471.10 лв. /четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и един лев и 10 стотинки/- главница, представляваща неизпълнено задължение по фактури №0000000657 от 14.01-2013г., №0000000658 от 14.01-2013г. и № 0000000659 от 14.01-2013г., лихва за забава в размер на 3 311.83 лв. / три хиляди триста и единадесет лева и 83 стотинки/ за периода : от 14.01-2013г. до 15.04-2015г.; ведно със законната лихва върху главницата от 14 471.10 лв. , начиная от датата на подаване на заявлението -16.04-2015г. до окончателното изплащане на вземането и направените по делото разноски в общ размер на 1006.00 лв. / хиляда и шест лева / , от които : сумата от 356.00 лв.-внесена държавна такса по сметка на РС-Карнобат и сумата от 650.00 лв. –адвокатско възнаграждение, за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК № 213 от 22.04-2015г. по частно гр.дело № 280/2015г. по описа на Карнобатски районен съд. ОСЪЖДА Община Сунгурларе, ЕИК : 00057250, със седалище и адрес на управление : гр.Сунгурларе , ул.“Г.Димитров“ №2,представлявана от Кмет-В.П.П. да заплати на „Ликтранс „ЕООД , ЕИК : 119672027 , със седалище и адрес на управление : гр.Сливен , ул.“Малина „ №6 , представлявано от П.Х.С. – управител направените по настоящото производство по гр. дело №520/2015г. на КРС разноски в размер на 2506 лв. /две хиляди петстотин и шест лева/. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

3

ЧГД No 1023/2015

Съдебни поръчки

BEZIRKSGERICHT SCHWAZ - АВСТРИЯ

SELEI 2014 EOOD / СЕЛЕЙ 2014 ЕООД

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 11.1.2016г.

4

НЧХД No 343/2015

НЧХД

П.С.И.

П.А.И.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Присъда от 11.1.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.А.И.: роден на *** г. в гр.Сунгурларе, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, разведен, работи частен пастир на 200 овце, образование - основно, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ І. На 30.09.2015 година около 9.00 часа в село Огнен, общ. Карнобат, чрез удари с шамар и юмрук в лявата част на лицето, причинил на П.С.И., ЕГН **********,*** лека телесна повреда, довела до разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, изразяваща се в оток с кръвонасядане на лицето по хоризонталния клон на долната челюст в ляво, поради което и на основание чл. 130, ал.1 и чл.54 и чл.57 от НК, го ОСЪЖДА на наказание "ПРОБАЦИЯ"- мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки: - "Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 10/десет/ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 10/десет/ МЕСЕЦА; - "Безвъзмезден труд в полза на обществото" - 100 часа годишно в продължение на една година. ІІ. На 30.09.2015 година около 09.00 часа в село Огнен, общ. Карнобат, казал унизителни думи за честта и достойнството на П.С.И., ЕГН **********,*** като я напсувал в нейно присъствие с думите :„.....Да ти еба мамичката ти курва“ , „..Да еба мамичката ти курвенска“, поради което и на основание чл.146, ал.1 от НК и чл. 54 от НК, го О С Ъ Ж Д А на ГЛОБА в размер на 1200/хиляда и двеста/ лева и "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", което да се изпълни чрез поставяне на препис от диспозитива на присъдата на таблото за обявления или на друго видно място в сградата на Кметство с.Огнен, като на основание чл. 304 от НПК го признава за НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА по обвинението обидата да е нанесена на частната тъжителка чрез думите „боклук“, „курва“, „мастия“. ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА, на основание чл. 23, ал.1 НК, на П.А.И. ЕГН **********,***, с постоянен адрес ***, едно общо наказание измежду наложените му за гореописаните престъпления – най-тежкото наказание "ПРОБАЦИЯ", включваща следните пробационни мерки: - "Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 10/десет/ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 10/десет/ МЕСЕЦА; - "Безвъзмезден труд в полза на обществото" - 100 часа годишно в продължение на една година. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл. 23, ал.2 от НК, към определеното най-тежко наказание ПРОБАЦИЯ наказанието обществено порицание, което да се изпълни чрез поставяне на препис от диспозитива на присъдата на таблото за обявления или на друго видно място в сградата на Кметство с.Огнен. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл. 23, ал.3 от НК, към определеното най-тежко наказание ПРОБАЦИЯ наказанието ГЛОБА в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева. ОСЪЖДА подсъдимия П.А.И., ЕГН **********, постоянен адрес *** да заплати на П.С.И., ЕГН-**********,*** сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от деянието по чл.130, ал.1 от НК неимуществени вреди, считано от 30.09.2015г., като отхвърля гражданския иск в останалата му част до претендирания размер от 1500лв., като неоснователен. ОСЪЖДА подсъдимия П.А.И., ЕГН **********, постоянен адрес *** да заплати на П.С.И., ЕГН-**********,*** сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от деянието по чл. 146, ал.1 от НК неимуществени вреди, считано от 30.09.2015г., като ОТХВЪРЛЯ гражданския иск в останалата му част до претендирания размер от 1500лв., като неоснователен. ОСЪЖДА подсъдимия П.А.И., ЕГН **********, постоянен адрес *** да заплати на П.С.И., ЕГН-**********,*** направените по делото съдебни разноски в размер на 716 лева /седемстотин и шестнадесет лева/. ОСЪЖДА подсъдимия П.А.И., ЕГН **********, постоянен адрес *** да заплати държавна такса върху уважената част на всеки един от гражданските искове в размер общо на 100 /сто/ лева, както и сумата от 15.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд. ПРИСЪДАТА може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от ДНЕС.
П.А.И.

5

АНД No 350/2015

По ЗГ и ЗЛОД

А.Х.П.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 11.1.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №446 от 29.07.2015г. на директор на РДГ Бургас, с коeто на А.Х. Патарли с ЕГН ********** *** на основание чл. 266, ал.1 ЗГ му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

6

АНД No 438/2015

Административни дела

А.И.А.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"КД-ДАИ" ГР.БУРГАС

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 11.1.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №22-0000516 от 27.10.2015г. на началник ОО „АА“, гр.Бургас, с коeто на А.И.А. с ЕГН ********** *** на основание чл. 93,ал.2 ЗАвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.

7

АНД No 440/2015

Административни дела

МБАЛ КАРНОБАТ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 11.1.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02-000152 от 25.09.2015г. на директор на дирекция „Инспекция по труда“ гр.Бургас, с коeто на МБАЛ-Карнобат ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.“Стара планина“№ 180, ЕИК 102612100, представлявано от Н.К. на основание чл. 415в, ал.1 връзка чл.414,ал.1 КТ е наложена имуществена санкция в размер на 300лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.