РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 6.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 1/2016

Други ЧГД

Р.Г.Д.

 

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 6.1.2016г.
РАЗРЕШАВА на непълнолетната Р.Г.Д., ЕГН-********** *** да сключи граждански брак с Величко Георгиев Гоцев, ЕГН-**********,***, поради наличието на важни причини, налагащи това бракосъчетание. Определение не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.1.2016г.