РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 5.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 466/2015

Вещни искове

Н.С.Ч.,
М.П.Ч.

А.К.З.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 5.1.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА А.К.З. с ЕГН ********** ***, постоянен адрес *** да преустанови нарушението и възстанови фактическото положение, съществувало преди нарушението като осигури достъп на Н.С.Ч. и М. П.Ч. ***, през северна пътна врата откъм улица „Цар Асен І” и северната част на дворното място, образуващо УПИ № ІХ-1265 в кв. 116 по действащия застроителен и регулационен /подробен устройствен / план на град Карнобат , одобрен с протокол от 30.09-2004г. на Общински съвет гр.Карнобат, при граници :изток-улица „Цар Асен І”, запад –УПИ №Х-1264, север – УПИ № VІІІ-1246, УПИ № VІІ-1247, УПИ № VІ-1248 и УПИ № V-1249,1250, юг- улица „Странджа „ , което жилище заема втория жилищен етаж , две избени помещения с антре от построената в същото дворно място южна жилищна сграда- близнак, с правно основание чл. 109 от ЗС. ОСЪЖДА А.К.З. с ЕГН ********** ***, постоянен адрес *** да заплати на Н.С.Ч. с ЕГН********* *** и М.П.Ч. с ЕГН ********** ***, представлявани от адвокат С.Х.Г.-Т.,вписана в САК, с адрес на кантора в гр.Карнобат , ул.Сашо Кофарджиев № 2- съдебен адрес направените от разноски в общ размер на 1032,00 лв. /хиляда тридесет и два лева/ или на всеки по на 516,00 лв./петстотин и шестнадесет лева/. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението . РАЙОНЕН СЪДИЯ :